Služba temeljne policije

Provodi mjere za unaprjeđenje opremljenosti i stručnog usavršavanja policije; Proučava i  utvrđuje metode rada i operativne taktike postupanja; nadzire rad i pruža stručnu pomoć policijskim postajama po linijama rada te predlaže mjere za unaprjeđenje rada temeljne policije; Analizira učinkovitost primijenjenih metoda i sredstava u radu; planira i poduzima mjere u svezi obrambenih poslova i zaštite objekata od posebnog značaja za obranu zemlje te organizira i nadzire primjenu propisane metodologije od strane drugih ustrojstvenih jedinca policijske uprave; prati i analizira stanje sigurnosti vezano za prekršajnu problematiku, stanje javnog reda i drugu problematiku iz djelokruga rada temeljne policije; prati, analizira i usmjerava rad temeljne policije po prekršajima iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; obavlja nadzor i pruža stručnu pomoć policijskim postajama, predlaže mjere za unaprjeđenje rada, najpovoljnije oblike organizacije i načina obavljanja preventivne djelatnosti temeljne policije te mjere u provedbi nadzorno-usmjerivačke djelatnosti; prati stanje sigurnosnih događaja iz djelokruga rada temeljne policije; obavlja poslove u svezi pružanja pomoći drugim tijelima i dovođenja po nalozima drugih tijela; obavlja poslove vezane za organiziranje, obuku i angažiranje pričuvnog sastava policije; sudjeluje u testiranja djelatnih i pričuvnih policijskih službenika; obavlja ostale poslove iz svoje nadležnosti.