Služba za osiguranja

Predlaže organizaciju i način rada prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba te sudjeluje u izradi provedbenih planova; izravno sudjeluje u osiguranju te obavlja nadzor nad provedbom planova i zadaća; usklađuje poslove osiguranja koje obavlja više policijskih postaja te provodi nadzor nad njihovim radom; u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti surađuje s nadležnim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva; poduzima mjere u svezi zaštite objekata od posebnog značaja te organizira rad i nadzire primjenu propisane metodologije te ažuriranje i uskladbu svih dokumenata. Planira, predlaže i pruža stručnu pomoć prilikom osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba; planira, organizira i provodi održavanje javnog reda uz mjesto održavanja javnog okupljanja; prosuđuje postojanje uvjeta za održavanje javnih okupljanja na temelju prijave te inih sigurnosnih okolnosti i nalaže provedbu dodatnih mjera osiguranja; prati, analizira i predlaže poduzimanje mjera povodom uočenih pojava koje narušavaju javni red na javnim okupljanjima; surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Policijske uprave u obavljanju poslova iz svog djelokruga; sudjeluje u izradi provedbenih planova u svezi osiguranja javnih okupljanja, objekata i osoba; provodi, predlaže, usmjerava, koordinira i nadzire provedbu mjera i radnji vezano za sprječavanje nereda na športskim natjecanjima; prikuplja i razmjenjuje taktičke i operativne informacije, odnosno analize rizika vezane uz navijače, sportske klubove i sportska natjecanja“; surađuje s nadležnom Upravom kod provođenja posebnih poslova sigurnosti; obavlja poslove obuke i rukovođenja Zasebnim policijskim postrojbama ; rukovodi i koordinira rad policijskih službenika specijaliziranih za rad s navijačima tzv. „spotteri“; nadzire rad ustrojstvenih jedinica Policijske uprave u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti; pruža stručnu pomoć drugim tijelima državne vlasti te pravnim i fizičkim osobama u tim poslovima.