Sektor za granicu

  • Adresa: Policijska uprava zagrebačka
  • Sektor za granicu
  • Bregana, Samoborska ulica 12
  • Telefon: 01/4570 669
  • Faks: 01/4570 662


Provodi mjere nadzora državne granice, obavlja poslova zaštite zračnog prometa, obavija poslove rješavanja povreda državne granice, provodi mjere sprječavanja nezakonitih migracija i krijumčarenja, prihvata i predaje osoba na državnoj granici, kontrole kretanja i boravka stranaca te nezakonitog rada stranaca, sudjeluje u izvršenju mjera prema strancima, skrbi o zakonitosti i kvaliteti rada te surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama u obavljanju poslova iz svog djelokruga.
 

U Sektoru za granicu ustrojene se sljedeće ustrojstvene jedinice:

  • Služba za državnu granicu,
  • Služba za nezakonite migracije


GRANIČNI PRIJELAZ

Stalni granični prijelaz za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u zračnom prometu:

Zagreb  (Postaja aerodromske policije Pleso)

 

MUP RH:

 

Obveze stranih državljana

- ako ne koristi usluge pravnih i fizičkih osoba koje pružaju usluge smještaja (svaku promjenu adrese) dužnost je stranca da u roku od 2 dana po ulasku u Republiku Hrvatsku na policiji prijavi svoj smještaj
- stranac uvijek uza se mora nositi ispravu kojom dokazuje svoj identitet i pokazati je na zahtjev službene osobe
- gubitak, krađu ili nestanak putne ili druge isprave dužan je odmah prijaviti policiji.