04.11.2022. Poziv na testiranje kandidatima/kinjama prijavljenima na Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu zagrebačku, objavljen 12. listopada 2022. godine


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
Komisija za provedbu  natječaja
objavljenog dana 12. listopada 2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 118/2022  na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave zagrebačke,
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu zagrebačku objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE  
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Policijsku upravu zagrebačku, objavljenog 12. listopada 2022. godine  u „Narodnim novinama“ broj 118/2022. i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave zagrebačke  za sljedeća radna mjesta:
 
1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA    
    ODJEL EKONOMATA
 
  voditelj Odjela ekonomata – 1 izvršitelj/ica  
 
 
2. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA
 
   stručni suradnik - analitičar – 1 izvršitelj/ica  
 
 
 
3. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
 
   stručni savjetnik za poslove tekućeg održavanja – 1 izvršitelj/ica  
 
 
4. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
 
   stručni savjetnik – voditelj ugostiteljstva – 1 izvršitelj/ica  
 
koje će se održati  dana 10. studenoga 2022. godine (četvrtak) s početkom u 09,00 sati  u dvorani 312, III. kat, Ulica Matice hrvatske br. 4, u Zagrebu.
KANDIDATI KOJI UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ JAVNOG NATJEČAJA O TOME
ĆE  BITI OBAVIJEŠTENI OSOBNO TELEFONOM.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj.  Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon  01/4563-555.  
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
  1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
  1. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
            Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta.
  1. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
  1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja; 
            - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,
              a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
  1. Na razgovor (intervju) će se pozvati  kandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
            Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
            Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
           
            Razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama koji su zadovoljili na testiranju održati će se isti dan 10. studenoga 2022. godine u Policijskoj upravi zagrebačkoj, Petrinjska 30, III. kat, soba 310.
 
 
 
            O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
            Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno  svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
 
                                                                                          Komisija za provedbu natječaja