19.10. Poziv kandidatima na testiranje vezano za Javni natječaj Policijske uprave zagrebačke od 29. rujna 2023. godine

 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
Komisija za provedbu natječaja
objavljenog dana 29. rujna 2023. godine u „Narodnim novinama” broj  113/23, na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave zagrebačke,
za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo unutarnjih poslova,
Policijsku upravu zagrebačku objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Policijsku upravu zagrebačku,
objavljenog 29. rujna 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 113/23 i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave i Policijske uprave zagrebačke  za sljedeće radno mjesto:
 
1.  SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STRANCE
     ODJEL ZA STRANCE
    
     samostalni upravni referent za strance - vježbenik – 1 izvršitelj/ica
 
 
koje će se održati  dana 27. listopada 2023. godine (petak)
s početkom u 09,00 sati u prostorijama
Policijske uprave zagrebačke, Vlaška 106, I kat, soba 34.
 
 
KANDIDATI KOJI UDOVOLJAVAJU UVJETIMA IZ JAVNOG NATJEČAJA O TERMINU TESTIRANJA BIT ĆE OBAVIJEŠTENI PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE NA e-mail ADRESU KOJU SU NAVELI U PRIJAVI.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj. Obavijest će im biti dostavljena putem elektroničke pošte, a ukoliko u prijavi nisu naveli e-mail adresu, obavijest će im biti dostavljena poštanskom službom.
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon  01/4563-504 i 01/4563-555.  
 
PRAVILA TESTIRANJA
  1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem, kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
  1. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u sobu 34 gdje će se održavati testiranje.
            Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta.
  1. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
  1. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja; 
            - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,
              a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostoriji gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
  1. Na razgovor (intervju) će se pozvati kandidati/kinje koji su ostvarili/le ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata.
            Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
            Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
            Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
            Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje odnosno svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
            O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
 
                                                                                          Komisija za provedbu natječaja