Javni natječaji

15.01.2019.
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Komisija za provedbu javnog natječaja
objavljenog u Narodnim novinama, br. 102 od 21. studenoga 2018. godine za prijam u državnu službu u Policijsku upravu zagrebačku objavljuje
 
OBAVIJEST O IZMJENI TERMINA ODRŽAVANJA
RAZGOVORA (INTERVJUA)
 
 
            Obavještavamo kandidate/kinje iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu zagrebačku, objavljenog u Narodnim novinama, br. 102 od 21. studenoga 2018. godine za radna mjesta:
 
1. SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
       Odjel za ljudske  potencijale 
       stručni savjetnik za skrb – 1 izvršitelj 
 
2. SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
      Odjel uslužnih poslova
      stručni savjetnik za poslove tekućeg održavanja – 1 izvršitelj
 
3. SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA
       Odjel za statusna pitanja stranaca
       viši upravni referent za strance – 1 izvršitelj
 
o izmjeni termina održavanja razgovora (intervjua).
 
 Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri znanja obavit će se dana21. siječnja 2019. godine u prostorijama Policijske uprave zagrebačke, Petrinjska 30, III. kat, soba 308.  
 
            O točnom vremenu održavanja razgovora (intervjua) kandidati/kinje koji su zadovoljili na testiranju bit će obaviješteni telefonskim putem.
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
 
 
 
 28.12.2018.
 
 REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
Komisija za provedbu javnog natječaja
objavljenog u Narodnim novinama, br. 102 od 21. studenoga 2018. godine
za prijam u državnu službu u
Policijsku upravu zagrebačku objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE
 
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Policijsku upravu zagrebačku, objavljenog u Narodnim novinama, br. 102
od 21. studenoga 2018. godine za slijedeća radna mjesta:
 
 
1. SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
       Odjel za ljudske  potencijale 
       stručni savjetnik za skrb – 1 izvršitelj 
 
2. SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
      Odjel uslužnih poslova
      stručni savjetnik za poslove tekućeg održavanja – 1 izvršitelj
 
3. SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA
       Odjel za statusna pitanja stranaca
       viši upravni referent za strance – 1 izvršitelj
 
 
koje će se održati dana 07. siječnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u prostorijama I. postaje prometne policije Zagreb, Velika dvorana, Heinzelova 98, Zagreb.
 
Kandidati koji udovoljavaju uvjetima iz javnog natječaja o tome će biti obaviješteni osobno telefonom.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Policijske uprave zagrebačke www.zagrebacka.policija.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatom/kinjama prijavljenim na javni natječaj.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01(4563-555).
 
                                                                                          PRAVILA TESTIRANJA
 
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
  
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održati testiranje.
    Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
            - koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
            - koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
            - napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi
              testiranje;
            - razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti
              koncentraciju kandidata/kinja; 
            - ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja,
              a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostoriji gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisije za provedbu javnog natječaja. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
5. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
    Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
    Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
 
Razgovor (intervju) s kandidatima koji su zadovoljili na testiranju obavit će se 10. siječnja 2019. godine u Policijskoj upravi zagrebačkoj, Petrinjska 30, III kat,  soba 308.  
 
            O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
  
                                                                                                                    Komisija za provedbu javnog natječaja
 
21.11.2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
   POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
  
Broj: 511-19-18/2 -13183/2018.
Zagreb, 19. 11. 2018.
  
Sukladno članku 45., a u vezi s člankom 50. b Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017), a u vezi s javnim natječajem broj: 511-19-18/2-7727/2018. objavljenim u Narodnim novinama, broj 60/2018. dana 06. srpnja 2018 godine te (djelomično) obustavljenim broj: 511-19-18/2-15-2453-2018. dana 13. studenog 2018. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava zagrebačka ponovno raspisuje 
 
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
 
 
1. SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
       Odjel za ljudske  potencijale  
       stručni savjetnik za skrb – 1 izvršitelj  
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih znanosti
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
2. SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
      Odjel uslužnih poslova
      stručni savjetnik za poslove tekućeg održavanja – 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje tehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti,
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
3. SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA
       Odjel za statusna pitanja stranaca
       viši upravni referent za strance – 1 izvršitelj
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine, područje društvenih znanosti
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti punoljetne osobe oba spola.
Za sva navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca. 
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.                  Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). 
     
Na testiranje se upućuju svi kandidati/kinje s liste koji ispunjavaju formalne uvjete. 
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
           
Na web stranici Policijske uprave zagrebačke www.zagrebacka.policija.hri web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr. objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
Na web stranici Policijske uprave zagrebačke www.zagrebacka.policija.hr  objavit će se opis  poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem,  sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje istovremeno s objavom javnog natječaja.
Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.
U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime,  adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  www.zagrebacka.policija.hr.
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
 
Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:
1. životopis,
2. presliku diplome,
3. dokaz o radnom iskustvu (preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili
    potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za
    mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem
    stupnju obrazovanja),
4. za cijelo razdoblje koje je kao stručni uvjet navedeno u javnom natječaju, dokaz o  
    radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili
    rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim
    poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice,
    putovnice ili domovnice),
6. presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja   
                položio/la državni stručni ispit
7. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
                  Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Osoba koja ne podnese pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim/om na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Izabrani kandidati/kinje bit će pozvani da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostave uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjenju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijama u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.  
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i  dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Služba za pravne poslove i ljudske potencijale
Zagreb, Petrinjska 30,
s naznakom “za javni natječaj”.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Policijske uprave zagrebačke www.zagrebacka.policija.hr
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom natječaju.
 
 PRILOG JAVNOM NATJEČAJU 
 
Objava opisa poslova radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. i 11. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017)
 
  
SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
Odjel za ljudske potencijale 
stručni savjetnik za skrb – 1 izvršitelj
 
Obavlja poslove oko ostvarivanja prava ranjenih i obitelji poginulih pripadnika PU; odlazi u obilaske te  ostvaruje kontinuirani kontakt sa stradalima i socijalno ugroženim zaposlenicima i članovima njihovih obitelji; neposredno provodi razne oblike pomoći; priprema prijedloge za ocjenu radne sposobnosti zaposlenika, vodi evidencije o ranjenima, poginulim i nestalim pripadnicima službe;   
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11,
    150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) 
2. Zakon o policiji (Narodne novine, br. 34/11, 130/12, 89/14 - vjerodostojno tumačenje, 
    33/15, 121/16) – od članka 15. do članka 80.     
3. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne
    novine br. 121/17) – od članka 1. do članka 21.   
  
SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
Odjel uslužnih poslova
stručni savjetnik za poslove tekućeg održavanja – 1 izvršitelj
 
Organizira i upravlja zaposlenicima Odjela na tekućem održavanju, brine o preventivnom održavanju, potrošnji materijala, primjeni propisa, sigurnosti rada.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine broj: 92/10)
2. Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine broj: 71/14, 118/14)
3. Pravilnik o sigurnosti dizala (Narodne novine broj: 58/10, 20/16)
 
SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA
Odjel za statusna pitanja stranaca
viši upravni referent za strance – 1 izvršitelj
 
Neposredno obavlja poslove u svezi produženog boravka, trajnog nastanjenja, otkaza boravka, izdavanja viza, izdavanja osobnih i putnih isprava za strance, postupa po zahtjevima azilanata, vodi upravni postupak.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09)
2. Zakon o strancima (Narodne novine broj: 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18)
 
 PLAĆA RADNIH MJESTA
 Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015 i 100/2015), i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).
 
Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, http://www.nn.hr/ .
  
 TESTIRANJE KANDIDATA
 
Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.
Testiranje kandidata provodi se u jednoj fazi.
Na testiranje se upućuju svi kandidati prijavljeni na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, a sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua).
  
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
 
 
 
 
13.11.2018.
   
      REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
   POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
Broj: 511-19-18/2-15-2453-2018.
Zagreb, 12. studenoga 2018. godine
 
 
Na temelju članka 50.b stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13,  138/15 i 61/17) i članka 20. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17),  donosim
 
                                                                                                O D L U K U
 
o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi zagrebačkoj
 
I.
 
Djelomično se obustavlja postupak javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijskoj upravi zagrebačkoj, objavljen dana 06. srpnja 2018. godine u Narodnim novinama broj 60/2018. te na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Policijske uprave zagrebačke za radna mjesta pod rednim brojevima:
 
24. SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
       Odjel pravnih poslova
       stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj
 
26. SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
      Odjel uslužnih poslova
      stručni savjetnik za poslove tekućeg održavanja – 1 izvršitelj
 
30. SLUŽBA ZA TEHNIKU
       Odjel za informatiku i komunikacije
       viši policijski tehničar za radiokomunikacije – 1 izvršitelj
 
 
II.
 
Za radno mjesto pod rednim brojem 24. postupak iz točke I. ove Odluke obustavlja se obzirom da prijavljeni kandidati nisu  pristupili testiranju.
Za radno mjesto pod rednim brojem 26. postupak se obustavlja obzirom da jedan kandidat nije pristupio testiranju, drugi kandidat nije postigao zadovoljavajući rezultat na provedenom razgovoru (intervjuu), a treća prijavljena kandidatkinja odabrana je na drugo radno mjesto te nema kandidata koji bi mogli biti primljeni na navedeno radno mjesto. 
Za radno mjesto pod rednim brojem 30. postupak se obustavlja obzirom da dva kandidata nisu postigla zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju, a jedna kandidatkinja nije pristupila testiranju.
 
III.
 
Protiv ove Odluke nije dopušteno ulaganje pravnih lijekova.
 
 
IV.
 
Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva uprave i web stranici Ministarstva unutarnjih poslova.
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                                                      NAČELNIK
 
                                                                                               MARKO RAŠIĆ, v. r.