02.01.2023.- Poziv na razgovor kandidatima/kinjama koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja PU zagrebačke od 23. studenoga 2022.godine

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
 
POZIV NA RAZGOVOR
 
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
Komisija za provedbu natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Policijsku upravu zagrebačku, objavljenog 23. studenoga  2022. godine u „Narodnim novinama“ broj 137/2022, na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave, web stranici Policijske uprave zagrebačke, te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izvješćuje da će se razgovori (intervjui) s kandidatima koji su zadovoljili na provjeri stručnih znanja  održati 
 
09., 10., 11.  i 12. siječnja 2023. godine u
Policijskoj upravi zagrebačkoj, Petrinjska 30, III. kat, soba 307.
 
Sukladno Uredbi o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa
 u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/2017 i 89/2019), na razgovor (intervju)
pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju
 i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto
 traži veći broj izvršitelja,  taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
 
            Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
 
            Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
 
            Komisija će u razgovoru (intervjuu) s kandidatima/kinjama utvrditi znanja,  sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi, te rezultate ostvarene u dosadašnjem radu.
 
O TOČNOM TERMINU RAZGOVORA (INTERVJUA) KANDIDATI/KINJE ĆE BITI OBAVIJEŠTENI PUTEM ELEKTRONIČKE POŠTE NA e-mail ADRESU KOJU SU NAVELI U PRIJAVI.
       Komisija za provedbu natječaja