PONUDA ZA USLUGU IZRADE TROŠKOVNIKA I NADZORA GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ODRŽAVANJU POSTOJEĆIH GRAĐEVINA


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
 
 
 
PONUDA
 
ZA USLUGU IZRADE TROŠKOVNIKA I NADZORA
 
GRAĐEVINSKIH RADOVA NA ODRŽAVANJU POSTOJEĆIH GRAĐEVINA
 
 
 
 
 

Zagreb, srpanj 2022. godine

 

OPĆENITO

 
Naručitelj će osigurati  pristup za vozila  i zaposlenike koji će izvoditi navedene usluge.
Svi radovi u troškovnicima moraju odgovarati važećim europskim propisima.
Ugrađivati se smiju samo materijali prvorazredne kvalitete, sukladno tehničkim zahtjevima građevine.
Davatelj usluge se obvezuje izraditi troškovnike i svu ostalu dokumentaciju u skladu sa pravilima struke.
           
Rok isporuke roba i usluga, odnosno rok završetka radova:
 
Rok izvedbe usluge izrade troškovnika smije biti najviše 10 dana od datuma dostave narudžbenice.
 
Ukoliko odabrani ponuditelj ne postupi sukladno navedenom, naručitelj zadržava pravo trenutnog raskida narudžbenice te ustupanje radova slijedećem najpovoljnijem ponuđaču.  
 
Trajanje narudžbe je 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja iste.
 
Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja:
 
Nije dopušteno nuđenje po grupama, ponuda mora biti kompletna.
 
 Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i potrebiti prilozi ponudi :
 
a) Preslika izvatka iz poslovnog, sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra, ili drugog
    odgovarajućeg registra, iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti u   
    okviru koje je i predmet nabave, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu kojom
    dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno   
    da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
 
b) Rješenje Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu o dozvoli obavljanja   
    djelatnosti koja je predmet ove nabave.

c) Ovjerenu Izjavu ponuditelja da će tijekom izvođenja radova biti angažirani zaposlenici koji su u redovnom radnom odnosu, te da se za iste redovno uplaćuju davanja  propisana zakonom Republike Hrvatske.
     
Način izračuna cijena za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:
Cijena ponude izražava se za cjelokupnu grupu predmeta nabave, kako je to naznačeno na ponudbenom listu (1).
 
Cijene ponude u ponudbenom listu (1) upisuju se tako da se jedinična cijena za navedenu pojedinu uslugu upisuje bez PDV-a , a u stupac „Ukupno“ upisuje se jedinična cijena pomnožena sa iskazanom količinom po pojedinim stavkama.
 
Za vrijeme trajanja narudžbe cijena ponude je nepromjenjiva.
 
Opis ponudbenih listova:
 
            U ponudbenom listu (1) navedene  su okvirne površine potrebnih sanacija koje će projektant očevidno provjetriti tijekom uvida u postojeće stanje te sukladno istima dostaviti popunjenu tablicu sa cijenama. Moguća su odstupanja u procijenjenim površinama sanacije na predmetima nabave, koja je se naknadno definirati ukoliko utječu na konačnu cijenu troškovnika.
 
Vrijednost pokazatelja sposobnosti ponuditelja:
 
            Ponuditelj je sposoban ako je priložio sve tražene dokaze iz ove ponudbene dokumentacije, u izvorniku ili  preslici.
            Ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju iz ovih uputa smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati u daljnji postupak razmatranja.
 
            Dio ponude koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditeljima / podisporučiteljima, te podatke o podizvoditeljima / podisporučiteljima kojima će ponuditelj ustupiti dio ponude:
 
Nije dozvoljeno izvođenje radova od strane podizvoditelja.
           
 
Podaci koji se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda:
 
Ponuda mora biti izrađena prema uvjetima naznačenim u ponudbenoj dokumentaciji, u papirnatom obliku, napisana neizbrisivom tintom. Na obrascu ponude i ponudbenom listu koji je njegov sastavni dio moraju se popuniti svi traženi podaci za predmet nabave. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju ne smije se brisati, a u slučaju ispravljanja teksta od strane ponuditelja, pogrešni tekst se mora precrtati, upisati ispravni tekst i ispravak ovjeriti pečatom i potpisom osobe koja će potpisati ponudu.
Ponuda se predaje u izvorniku, a uz OBRAZAC PONUDE prilažu se dokazi o sposobnosti sukladno uvjetima navedenim u ovoj ponudbenoj dokumentaciji, te Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta.
 
 
Način dostave ponuda:
 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici  s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja i naznakom: NE OTVARAJ – „Ponuda za izradu troškovnika i nadzora“.
 
Ponuditelj može predati samo jednu ponudu, poštom preporučeno ili neposredno naručitelju.
 
            Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem:
 
Nije primjenjivo.
 
            Podaci o dopustivosti alternativnih ponuda, te minimalni zahtjevi koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave, način usporedbe i ocjene alternativnih ponuda:
 
Alternativne ponude nisu dopuštene.
           
            Valuta ili valute u kojima cijena ponude mora biti izražena:
 
Cijene u ponudi moraju biti izražene u kunama.
 
            Rok, način i uvjeti plaćanja:
 
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog proračuna po izvršenju usluge, u roku koji navede Ponuditelj, ali ne kraće od 30 dana od dana ispostavljenog računa.
 
            Rok valjanosti ponude:
 

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi, ali ne kraći od trajanja narudžbe.

 
            Kriterij odabira ponude: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda s navođenjem kriterija koji će se primijeniti:
 
Najniža cijena.
 
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:
 
Najkasnije do : 12.07.2022.
 
Vrijeme: 12:00  sati
 
Mjesto dostave ponuda: SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Petrinjska 30, Zagreb, soba 307.
 
Ponude koje ne stignu na naznačenu adresu, odnosno mjesto otvaranja do zadanog termina, biti će neotvorene vraćene ponuditeljima.
 
Mjesto otvaranja ponuda: SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Petrinjska 30, Zagreb, soba 307.
 
Ponude se ne otvaraju javno.
Otvorene ponude ostaju kod naručitelja i ne vraćaju se ponuditelju.
 
Napomena: obzirom da se postupak odabira najpovoljnijeg ponuditelja ne obavlja putem  
Javne nabave, Policijska uprava zagrebačka nema obvezu izvještavanja svih ponuditelja o odabiru najpovoljnijeg kao niti o cijenama koje su izražene u ponudbenoj dokumentaciji.
 
Naziv i sjedište naručitelja, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa elektronske pošte:
           
            Policijska uprava zagrebačka, Zagreb, Ulica Matice hrvatske 4,
            Telefon: 01/3656-643
            Faks: 01/3656-632
            E.mail: vvlaovic@mup.hr
 
 
Osobe ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:
 
            Služba materijalno-financijskih poslova, Zagreb, Nehajska 7
 
           Vladimir Vlaović, tel.01/3656-643, ili mobitel: 091/4563-868
           Faks: 01/3656-632
           E.mail : vvlaovic@mup.hr
 
 
 
ADRESE OBJEKATA GDJE ĆE SE OBAVLJATI IZVIDI PROJEKTANATA
 
 
  1. Upravna zgrada, Zagreb  M. Hrvatske 4
  2. VII PP Zagreb, Nehajska 7
  3. Stambeno-poslovni kompleks, Zagreb, Vukomerec 41
  4. Stacionar Trešnjevka, Zagreb, Nehajska 7
 
 
 
 

PONUDBENI LIST  ( 1 )

ZA USLUGE IZRADE TROŠKOVNIKA I NADZORA

 
 
R.B.

OPIS MJESTA RADA

Jed. mjere kol Jed. cijena
bez PDV
Ukupno bez PDV
1. Parcijalna sanacija ravnog krova iznad ulaza u stacionar i agregatsku stanicu, od 120 m2 do 150 m2, Zagreb, Nehajska 7 troškovnik  
 
1
   
2. Sanacija procurenja ravnog krova iznad strojarnice dizala, Zagreb, Nehajska 7 troškovnik  
1
   
3. Hidroizolacija jame voznog okna dizala, zbog kapilarnog prodora vlage I vode, Zagreb, M. Hrvatske 4 troškovnik  
1
   
4. parcijalna sanacija kosog krova, sa  pokrovom od biber crijepa, sačinjen samo od greda i letvi oko 200 m2, Zagreb, Vukomerec 41 troškovnik  
 
1
   
5. parcijalna sanacija 5 sanitarnih čvorova (kupaonica), izmjena vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, postavljanje keramike, Zagreb, Nehajska 7 troškovnik  
 
1
   
6. Nadzor nad obavljanjem radova od točke 1. do 5.  sa izdavanjem izvješča  nadzornog inženjera o izvedenim radovima . nadzor  
 
1
   
  SVEUKUPNO BEZ PDV       =  
  IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
 
 
  IZNOS PDV      =  
  IZNOS PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
 
 
  IZNOS SVEUKUPNO SA  PDV      =  
  IZNOS SVEUKUPNO SA URAČUNATIM PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
 
 
 
 
 
 
       
   
 

             (mjesto i datum)                       (pečat i potpis Ponuditelja)
 

           

Napomena:  u tabeli PONUDBENOG LISTA 1 jedinične cijene moraju sadržavati sve troškove koje projektant ima, kako bi se izradio traženi troškovnik te kasnije nadzor (obilazak mjesta rada, mjerenja i dr…)

 
 
 
 
 

OBRAZAC PONUDE

 
NARUČITELJ: POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA, Ulica Matice Hrvatske 4,

                         10000 ZAGREB, MB 3281418, OIB: 36162371878

 

OPĆI PODACI O PONUDITELJU:

 
Naziv:                        ............................................................................................
Sjedište:                    ............................................................................................
OIB:                          ............................................................................................
Tel./mob/fax.:           ............................................................................................
Odgovorna osoba:   ............................................................................................
Osoba za kontakt:   ........................................................MOB:...........................
E-mail:                     ............................................................................................
IBAN:                       ............................................................................................
 
 
 

PREDMET NABAVE

 
Usluga izrade troškovnika i nadzora
 
Ukupna cijena ponude (sa PDV-om) = PONUDBENI LIST (1) :
 
Brojkom: ____.____, ____  kuna sa PDV
 
 
Slovima: .......................................................................................................................
 
 
 
Rok valjanosti ponude:  (od dana otvaranja ponude)  ........................................................
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________________
(Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja) 
 
_____________________                              _______________________________________________________                                                         
      (Mjesto i datum)                                                      (Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)
 
                                                            
 
 
(M.P.)
 
 
 
  1. IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA IZ PREDMETNE DOKUMENTACIJE
 
 
 
Prihvaćamo sve opće i posebne uvjete nadmetanja propisane predmetnom dokumentacijom.
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________                             ___________________________________________________________
        (mjesto i datum)                                              (pečat i potpis odgovorne osobe Ponuditelja)
 

Stranica