Dokumentacija za uslugu redovnog održavanja i popravaka dizala u objektima PU zagrebačke

Slika /PU_ZG/slike/PUZ/2023/ožujak/Bagatelna nabava 13032023/DIZALO.jpg
S A D R Ž A J:
 
 
 
I           UPUTE PONUDITELJIMA
 
 
II          OBRAZAC PONUDE:
 
A) PONUDBENI LIST ZA USLUGU REDOVNOG ODRŽAVANJA DIZALA
B) PONUDBENI LIST ZA USLUGU POPRAVKA DIZALA
 
III         IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA IZ
DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
 
 
IV        OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU
 
 
   
I    UPUTE PONUDITELJIMA
 
POSTUPAK NABAVE ZA USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA DIZALA
 
1. Naziv i sjedište naručitelja, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa
    elektronske pošte
            Policijska uprava zagrebačka, Zagreb, Ulica Matice hrvatske 4, OIB:36162371878
            Telefon: 01/3656-644;  Faks: 01/3656-632
            E.mail: dturkalj@mup.hr   
           
2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima
Služba materijalno-financijskih poslova, Zagreb, Nehajska 7
Danijela Turkalj, tel. 01/3656-609,
fax: 01/3656-632
 
3. Opis predmeta nabave
 
Opis predmeta nabave: Predmet nadmetanja je nabava usluge redovnog održavanja i             popravak dizala.
Ponuditelj je obvezan nuditi cjelokupan predmet nabave.
 
4. Tehnička specifikacija predmeta nabave:
 
  1. Ponuditelj je obvezatan u cijenu redovnog održavanja uračunati ispunjavanje svih obveza iz Pravilnika o sigurnosti dizala u uporabi, a koji je opisan u Narodnim Novinama broj 5/2019. od 16.01.2019. godine u člancima 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.
 
            b) Ponuditelj će u cijeni redovnog održavanja sukladno navedenom Pravilniku popunjavati knjige održavanja dizala.
 
            c)  Ponuditelj je obvezan nakon svakog ciklusa redovnog održavanja Naručitelja pismeno izvijestiti o provedenom postupku (pravilno popunjenim i od strane predstavnika ovjerenim radnim nalogom), kao i uočenim nedostatcima na dizalima, a koji ne ulaze u cijenu redovnog održavanja, te na zahtjev naručitelja izdati ponudu za otklanjanje istih.
 
            d)  U cijenu redovnog servisa obvezatno uključiti dolazak predstavnika ponuditelja,
prilikom pregleda dizala od strane ovlaštene tvrtke, a u cilju ishođenja atesta o ispravnosti dizala, koja se nalaze na popisu ove ponudbene dokumentacije.  
 
            e) Naručitelj zadržava pravo, tijekom trajanja ciklusa redovnog mjesečnog održavanja o vlastitom trošku angažirati neovisnu ovlaštenu tvrtku za kontrolu kvalitete obavljenih redovitih servisa, kojom prilikom će obavijestiti Ponuditelja da bude prisutan njihov predstavnik.
 
f) U ponudbenom listu za popravak osobnog dizala u cijene zamjene dijelova uračunati sav potreban materijal, dijelove, radno vrijeme servisera, dolazak i sve ostalo što je potrebito da se isto dovede do stanja potpune gotovosti.
 
      f)  Navedeni servisi obavljati će se u slijedećim objektima:
 
f1        -  Ulica Matice hrvatske 4 , tip dizala RM-3681-TIP-FS, br. stanica 7 (osobno)
f2        -  Nehajska 7, tip dizala F-0292-TIP-FS, br. stanica = 9 (teretno)
f3        -  Ilica 245, tip dizala F-9453-TIP-FS, br. stanica = 7 (teretno)
f4        -  Heinzelova 98, tip dizala, D-1 HID    D-0001, br. stanica = 2 (osobno invalidsko)
f5        -  Heinzelova 98, tip dizala  D-3 MTD   D-0003, br. stanica = 2 (malo teretno)
f6        -  Heinzelova 98, tip dizala  D-4 MTD   D-0004, br. stanica = 2 (malo teretno)
f7        -  Heinzelova 98, tip dizala  D-2 HID     D-0002, br. stanica = 4 (osobno)
f8        -  Nehajska 7 ,     tip dizala F – 9454, br. stanica = 9 (osobno)
f9        -  Kruge 52,         tip dizala F – 1699, br. stanica = 6 (osobno)
 
 
OPĆENITO
 
Odabrani Ponuditelj dužan je prije početka obavljanja poslova iz ovog predmeta nabave dostaviti popis zaposlenika i vozila Naručitelju, a koji će u najkraćem roku  povratno  izvijestiti Ponuditelja o suglasnosti sa dostavljenim popisom.
Naručitelj će osigurati  pristup za  vozila  i zaposlenike iz popisa koji će obavljati navedene radove. Svi radovi na redovnom održavanju moraju odgovarati važećim europskim propisima, kao i Pravilniku o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz tereta i osoba (Pravilnik o sigurnosti dizala).
Ugrađivati se smiju samo originalni dijelovi i sklopovi, kao i potrošni materijal prvorazredne kvalitete, sukladno tehničkim karakteristikama dizala.
Svi dijelovi koji se tijekom popravka zamjenjuju novim ostavljaju se na lokaciji gdje je popravak obavljen te ostaju u vlasništvu naručitelja.
Davatelj usluge se obvezuje sve zahvate i radove obaviti kvalitetno i stručno sukladno pravilima struke.
 
5. Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave:
         
            Predmet nabave detaljno je specificiran u tehničkoj specifikaciji (točka 4a, 4b, 4c, 4d, 4e,             4f), te ponudbenim listama (A i B) koja je dio obrasca ponude (II).
 
6. Mjesto isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga:
 
Sukladno iskazanim potrebama na objektima Policijske uprave zagrebačke ( točka 4.f).                                                 
 
7. Rok isporuke roba i usluga, rok završetka radova, ili duljina trajanja narudžbenice:
           
Narudžbenica se potpisuje na period od  12 (dvanaest) mjeseci, a servis započinje od dana potpisivanja narudžbenice.
 
 
8. Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja:
 
Nije dopušteno nuđenje po grupama, ponuda mora biti kompletna.
 
9. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv izdavatelja   
    dokaza, te vrijednosni pokazatelji dokaza ako se mogu iskazati:
  1. Pravna i poslovna sposobnost
 
Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio (ne starija od 6 mjeseci).
           
  1. Tehnička i stručna sposobnost
           
                Potvrdu ovlaštene organizacije o stručnoj osposobljenosti ponuditelja za                           poslove održavanja i popravaka dizala te da ima osposobljene osobe  i da raspolaže          potrebnom opremom.
 
            Vrijednost pokazatelja sposobnosti ponuditelja
 
            Ponuditelj je sposoban ako je priložio sve tražene dokaze iz poziva za nadmetanje pod točkom 9., u izvorniku ili neovjerenoj preslici.
 
            Ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju navedenu u ovim uputama smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati u daljnji postupak razmatranja.
 
Naručitelj će nakon prihvaćanja ponude, od odabranog ponuditelja zatražiti potrebite izvornike  ili preslike priloženih dokaza o sposobnosti ovjerene kod nadležnog tijela, javnog bilježnika (ukoliko nisu dostavljeni).
 
10. Dio ponude koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditeljima / podisporučiteljima, te  
      podatke o podizvoditeljima / podisporučiteljima kojima će ponuditelj ustupiti dio ponude:
 
Nije dopušteno angažiranje podizvođača.
 
11. Podaci koji se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda:
 
Ponuda mora biti izrađena prema uvjetima naznačenim u dokumentaciji za nadmetanje, u papirnatom obliku, napisana neizbrisivom tintom. Na obrascu ponude i ponudbenim listovima (A i B) koji su njegov sastavni dio moraju se popuniti svi traženi podaci za predmet nabave. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju ne smije se brisati, a u slučaju ispravljanja teksta od strane ponuditelja, pogrešni tekst se mora precrtati, upisati ispravni tekst i ispravak ovjeriti pečatom i potpisom osobe koja će potpisati ponudu.
Ponuda se predaje u izvorniku, a uz OBRAZAC PONUDE prilažu se dokazi o sposobnosti sukladno uvjetima navedenim pod točkom 9. ove dokumentacije za nadmetanje, te Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta navedenih pod brojem III. ove dokumentacije i označenim rednim brojem potrebnih privitaka prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje.
Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, te označiti rednim brojevima stranice. Oznaka sadrži redni broj stranice u ponudi kroz ukupni broj stranica (npr.1/40, 2/40….)
Uzorke i sastavne dijelove ponude u papirnatom obliku koji ne mogu biti uvezani, Ponuditelj mora obilježiti nazivom, označiti ih kao dijelove ponude i dostaviti ih zajedno s ponudom.
 
Način dostave ponuda:
 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova
Petrinjska 30-soba 307
10000 Zagreb
 
te obveznim nazivom Ponuditelja i naznakom: NE OTVARAJ – „Ponuda za uslugu
redovnog održavanja i popravka dizala“.
 
Ponuditelj može predati samo jednu ponudu, poštom preporučeno ili neposredno             naručitelju.
            Ponude koje ne stignu na naznačenu adresu, odnosno mjesto otvaranja do zadanog   
termina, biti će neotvorene vraćene ponuditeljima.
Ponude se ne otvaraju javno.
Otvorene ponude ostaju kod naručitelja i ne vraćaju se ponuditelju.
 
12. Način izračuna cijena za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili način
      promjene cijene:
 
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, kako je to naznačeno na             obrascu ponude i ponudbenim listovima A i B.
 
U ponudbenom listu za servis dizala (A)
 
u stupac (5) - upisuje se jedinična cijena za cjelokupan servis navedenog dizala bez PDV-a.
u stupac (6) - upisuje se ukupna cijena servisa dizala (jed. cijena x            br. servisa) bez PDV-a.
 
U ponudbenom listu za popravak dizala (B)
 
u stupac (5) - upisuje se jedinična cijena pojedine stavke bez PDV-a.
u stupac (6) - upisuje se ukupna cijena  ( jedinična cijena x količina ) bez PDV-a.
 
Svi troškovi dolaska servisera, vrijeme rada, materijal, dijelovi, te ostali troškovi koji su potrebni da se usluga (servis) sukladno posebnim pravilima struke koji vrijede za ovakvu vrstu usluge, izvede do potpune izvedbene i uporabne funkcije te eventualni popusti moraju biti ugrađeni u jediničnu cijenu bez PDV-a.
 
Za vrijeme trajanja narudžbenice cijena ponude je nepromjenjiva.
 
 
 
13. Valuta ili valute u kojima cijena ponude mora biti izražena
Cijene u ponudi moraju biti izražene u eurima.
 
14. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog proračuna po izvršenju usluge, u roku koji navede Ponuditelj, ali ne kraće od 30 dana od dana ispostavljenog računa.
 
15. Rok valjanosti ponude:

 

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i mora biti do realizacije eventualno ugovorenog posla, ali ne kraće od 60 dana od dana otvaranja ponuda s tim da Naručitelj može pismenim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponude.

 
16. Jamstveni rokovi nakon popravka dizala:
           
Jamstveni rok za izvedene radove iznosi 12 mjeseci , a za novo ugrađene  dijelove i sklopove  24 mjeseca.
 
17. Kriterij odabira ponude: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda s navođenjem
      kriterija koji će se primijeniti:
 
Najniža cijena sveukupnih radova servisa opisanih u ponudbenim listovima (A i B).
 
18. Jezik ili jezici na kojima se izrađuje ponuda ili dio ponude:
 
Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku.
 
19. Datum i vrijeme dostave i otvaranja ponuda:
 
            Datum: 21.03.2023.
            Vrijeme: 14.00 sati
 
20. Bitni uvjeti narudžbe:
 
Odabranom ponuditelju Naručitelj će dostaviti ovjerenu narudžbenicu za redovan servis dizala sa rokom važenja  12 (dvanaest) mjeseci, prema cijenama i ostalim uvjetima navedenim u ovoj dokumentaciji.
 
U slučaju potrebe za popravkom dizala, ponuditelj će naručitelju dostaviti ponudu, na temelju koje će se samo izraditi narudžbenica, a nakon toga može se pristupiti realizaciji traženog.
   
Račun za gore navedene usluge potrebito je dostaviti najkasnije 5 radnih dana od završetka
radova.
 
U iznimnim slučajevima kada je nužan trenutni popravak dizala, naručitelj u dogovoru sa
ponuditeljem, može naknadno zatražiti ponudu i ovjeriti narudžbenicu.
 
 
 
21. Potrebne izjave:
 
  1. Izjava ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz predmetne dokumentacije za  
nadmetanje (pod brojem III).
Navedenu izjavu je potrebno ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe ponuditelja.
Izjava ponuditelja o nekažnjavanju iz predmetne dokumentacije za nadmetanje (pod
brojem IV).
 
  1. Ovjerenu Izjavu ponuditelja da će tijekom izvođenja radova biti angažirani zaposlenici koji su u redovnom ranom odnosu, te da se za iste redovno uplaćuju davanja  propisana zakonom Republike Hrvatske
 
 
 

II.OBRAZAC PONUDE

 
NARUČITELJ: POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA,
                           Ulica Matice hrvatske 4

                         10000 ZAGREB

                           OIB:36162371878

 

OPĆI PODACI O PONUDITELJU:

 
Naziv:                        ............................................................................................
Sjedište:                    ............................................................................................
OIB:                           ............................................................................................
Tel./fax.:                    ............................................................................................
Odgovorna osoba:   ............................................................................................
Osoba za kontakt:   .........................................................mob: ..........................
E-mail:                     ............................................................................................
IBAN:                       ............................................................................................
 
 

PREDMET NABAVE

Usluga redovnog održavanja i popravak dizala
 
 
Sveukupna cijena ponude (A) + (B) (sa PDV-om) u eurima:
 
Brojkom:    _____ . _____ , _____ eura
 
Slovima: .......................................................................................................................
 
Rok valjanosti ponude:
 
(od dana otvaranja ponude)  .......................................................................................
 
Cijena radnog sata servisera na terenu (sa PDV-om), a na poziv naručitelja (hitna intervencija)
 
Brojkom:    _____ . _____ , _____ eura
 
Slovima: .......................................................................................................................
 
__________________________________________
(Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja)
 
__________________________
(Mjesto i datum)
 
______________________________
(Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)
 
 
M.P.
A) PONUDBENI LIST ZA NADMETANJE
USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA DIZALA
 
 
R/B OPIS – REDOVNO ODRŽAVANJE JEDINICA
MJERE
KOL. JEDINIČNA CIJENA UKUPNO
1 2 3 4 5 6
1. SERVIS DIZALA – 4.f1 kompl. 12    
2. SERVIS DIZALA – 4.f2 kompl. 12    
3. SERVIS DIZALA – 4.f3 kompl. 12    
4. SERVIS DIZALA – 4.f4 kompl. 12    
5. SERVIS DIZALA – 4.f5 kompl. 12    
6. SERVIS DIZALA – 4.f6 kompl. 12    
7. SERVIS DIZALA – 4.f7 kompl. 12    
8. SERVIS DIZALA – 4.f8 kompl. 12    
9. SERVIS DIZALA – 4.f9 kompl. 12    
         IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV       =  
IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
                                         IZNOS PDV       =  
IZNOS PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
             IZNOS SVEUKUPNO SA  PDV    =  
IZNOS SVEUKUPNO SA URAČUNATIM PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
 
 
 
 
 
 
 
 
B) PONUDBENI LIST ZA USLUGU
 
POPRAVKA OSOBNIH DIZALA
 
R/B OPIS – POPRAVAK DIZALA JEDINICA
MJERE
KOL. JEDINIČNA CIJENA UKUPNO
1 2 3 4 5 6
1. Zamjena nosive čelične užadi 7x35 m fi 10 mm kompl. 1    
2. Zamjena visećeg kabla 3x40m, 16x1mm2 kompl. 1    
3. Zamjena sklopnika CNB-50 kom. 1    
4. Zamjena glavnog kontakta CNB-50 kom. 1    
5. Zamjena ograničavatelja brzine s nosačem fi 300 mm kom. 1    
6. Zamjena releja TRB 8-16 A kom. 1    
7. Zamjena releja TRB 16-32 A kom. 1    
8. Zamjena kočione čeljusti elektromag. kočnice W-191 kompl. 1    
9. Zamjena zabrave STL kom. 1    
10. Zamjena feroda elektromagnetne kočnice W-3 kompl. 1    
11. Zamjena sklopnika 15 kW 32A kom. 1    
12. Pogonski remen FORMATOR kom. 1    
13. Ploča upravljanja BMC-3000 kompl. 1    
14. Zamjena matice vretena pogona vrata kabine kom. 1    
15.  Zamjena opruga na užnim zatvaračima kompl. 1    
         IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV       =  
IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
                                         IZNOS PDV      =  
IZNOS PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
IZNOS SVEUKUPNO SA  PDV  =  
IZNOS SVEUKUPNO SA URAČUNATIM PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
 
 
 
 
 
  1. IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA IZ PREDMETNE DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
 
 
 
Izjavljujemo da su nam poznate odredbe iz dokumentacije za nadmetanje, da ih prihvaćamo te da ćemo izvršiti predmet nabave u skladu s navedenom odredbama po cijenama koje su navedene u ponudi.
 
 
 
 
 
 
 
mjesto: _________________
 
 
datum: ___ . ___ . ______. godine
 
 
 
______________________________
 
(pečat i potpis ponuditelja)
 
 
 
 
 
 
IV OBRASCI
 
         Obrazac izjave o nekažnjavanju
 
 
 
 
                                        IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
 
 
 
 
kojom ja _______________________________________________________________
                           
za sebe osobno _________________________________________________________
 
                                    (ime, prezime, datum rođenja, adresa prebivališta)
                                                                                                          
           i u svojstvu ovlaštene osobe gospodarskog subjekta   ___________________________                                                           
 
_______________________________________________________________________
                                                     (naziv i sjedište gospodarskog subjekta)
 
 
izjavljujem da niti meni niti gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda  za jedno ili više kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih dijela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja poslova dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara,prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.              
 
 
 
 
U __________________,  ___. ___.  ______. godine
                                                                           (mjesto)                (datum)
 
 
 
 
 
_____________________________________
(potpis i pečat ovlaštene osobe Ponuditelja)
 
 
 
___________________________________________________________
(čitko ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta)


Stranica