Troškovnik izrada vodovodne i odvodne instalacije

OPĆENITO
 
Naručitelj će osigurati  pristup za vozila  i zaposlenike koji će izvoditi navedene usluge.
Svi radovi na sanaciji prostorije, materijali i dr. moraju odgovarati važećim europskim propisima.
Davatelj usluge se obvezuje sve zahvate i radove izvršiti kvalitetno i stručno u skladu sa pravilima struke.
Davatelj usluge je obvezan naručitelju nakon završetka radova u što kraćem roku dostaviti račun.
Davatelj usluge je obvezan naručitelju na njegov zahtjev dostaviti popis zaposlenika (ime i prezime, OIB) i vozila (marka i reg. oznaka).
           
Rok isporuke roba i usluga, odnosno rok završetka radova:
 
Rok izvedbe radova iz troškovnika je 10 radnih dana od primitka narudžbenice.
 
Ukoliko radovi nisu završeni u navedenom roku, naručitelj zadržava pravo otkazivanja istih bez naknade za dijelom obavljene radove. 
 
Trajanje narudžbe je do završetka navedenih radova.
 
Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja:
 
Nije dopušteno nuđenje po grupama, ponuda mora biti kompletna.
 
Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i potrebiti prilozi ponudi:
 
a) Preslika izvatka iz poslovnog, sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra, ili drugo odgovarajućeg registra, iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti u  okviru koje je i predmet nabave, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
 
b) Ovjerenu Izjavu ponuditelja da će tijekom izvođenja radova biti angažirani zaposlenici koji su u redovnom radnom odnosu, te da se za iste redovno uplaćuju davanja  propisana  zakonom Republike Hrvatske.
     
Način izračuna cijena za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:
 
Cijena ponude u troškovniku upisuje se tako da se jedinična cijena za navedenu pojedinu uslugu upisuje bez PDV-a , a u stupac „Ukupno“ upisuje se jedinična cijena pomnožena sa iskazanom količinom po pojedinim stavkama.
 
Svi troškovi rada, materijala te ostali troškovi koji su potrebni da se realiziraju navedeni radovi, a sukladno posebnim pravilima struke koji vrijede za ovakvu vrstu usluge, te eventualni popusti moraju biti ugrađeni u jediničnu cijenu bez PDV-a.
 
Za vrijeme trajanja narudžbe cijena ponude je nepromjenjiva.
 
Vrijednost pokazatelja sposobnosti ponuditelja:
 
            Ponuditelj je sposoban ako je priložio sve tražene dokaze iz ove ponudbene dokumentacije, u izvorniku ili  preslici.
            Ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju iz ovih uputa smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati u daljnji postupak razmatranja.
 
           
Podaci koji se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda:
 
Ponuda mora biti izrađena prema uvjetima naznačenim u ponudbenoj dokumentaciji, u papirnatom obliku, napisana neizbrisivom tintom. Na obrascu ponude i ponudbenom listu koji je njegov sastavni dio moraju se popuniti svi traženi podaci za predmet nabave. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju ne smije se brisati, a u slučaju ispravljanja teksta od strane ponuditelja, pogrešni tekst se mora precrtati, upisati ispravni tekst i ispravak ovjeriti pečatom i potpisom osobe koja će potpisati ponudu.
Ponuda se predaje u izvorniku, a uz OBRAZAC PONUDE prilažu se dokazi o sposobnosti sukladno uvjetima navedenim u ovoj ponudbenoj dokumentaciji, te Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta.
 
Način dostave ponuda:
 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici  s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja i naznakom: NE OTVARAJ – „PONUDA ZA IZRADU VODOVODNE I ODVODNE INSTALACIJE U KANTINI VII PP ZAGREB“.
 
Ponuditelj može predati samo jednu ponudu, poštom preporučeno ili neposredno naručitelju.
 
            Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem:
 
Nije primjenjivo.
 
            Podaci o dopustivosti alternativnih ponuda, te minimalni zahtjevi koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave, način usporedbe i ocjene alternativnih ponuda:
 
Alternativne ponude nisu dopuštene.
           
           
Valuta ili valute u kojima cijena ponude mora biti izražena:
 
Cijene u ponudi moraju biti izražene u eurima.
 
 
 
            Rok, način i uvjeti plaćanja:
 
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog proračuna po izvršenju usluge, u roku koji navede Ponuditelj, ali ne kraće od 30 dana od dana ispostavljenog računa.
           
            Jamstveni rok za izvedene radove je 12 mjeseca.
 
            Kriterij odabira ponude: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda s navođenjem kriterija koji će se primijeniti:
 
Najniža cijena.
 
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:
 
Najkasnije do : 21.03.2023.
Vrijeme: 14:00  sati
Mjesto dostave ponuda: SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH   POSLOVA, Petrinjska 30, soba 307, 10 000 ZAGREB
 
Ponude koje ne stignu na naznačenu adresu, odnosno mjesto otvaranja do zadanog termina, biti će neotvorene vraćene ponuditeljima.
 
Mjesto otvaranja ponuda: Petrinjska 30
 
Ponude se ne otvaraju javno.
Otvorene ponude ostaju kod naručitelja i ne vraćaju se ponuditelju.
 
Naziv i sjedište naručitelja, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa elektronske pošte:
           
            Policijska uprava zagrebačka, Zagreb, Ulica Matice hrvatske 4, MB:3281418
            Telefon: 01/3656-644
            Faks: 01/3656-632
           E.mail: dturkalj@mup.hr
 
Osobe ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:
 
            Služba materijalno-financijskih poslova, Zagreb, Nehajska 7
           
           DARIO DUKANOVIĆ mob. 091/4563-960
 
           


Stranica