Ponuda za usluge servisa i popravaka klima uređaja

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
 
PONUDA
 
ZA USLUGE SERVISA I POPRAVAKA KLIMA UREĐAJA
 

Zagreb, ožujak 2023. godine

 
 

OPĆENITO

 
Naručitelj će osigurati  pristup za vozila  i zaposlenike koji će izvoditi navedene usluge.
Svi radovi na popravcima moraju odgovarati važećim europskim propisima.
Ugrađivati se smiju samo originalni dijelovi i sklopovi, kao i potrošni materijal prvorazredne kvalitete, sukladno tehničkim karakteristikama uređaja.
Davatelj usluge se obvezuje sve zahvate i radove izvršiti kvalitetno i stručno u skladu sa pravilima struke.
Davatelj usluge je obvezan naručitelju nakon završetka popravka i servisa klima uređaja, u pisanom obliku dostaviti popis radova i dijelova za predmetne uređaje te dijelove koji su zamijenjeni ostaviti na lokaciji popravka u dogovoru sa naručiteljem. Ponuditelj je obvezan za slučaj kvara na predmetnim uređajima ili neke druge žurne intervencije odazvati se odmah naručitelju, te unutar 24 sata otkloniti kvar ukoliko je u mogućnosti.
Odabrani ponuditelj obvezatan je naručitelju dostaviti važeći cjenik pričuvnih dijelova za uređaje iz ovog predmeta nabave.
Odabrani ponuditelj obvezan je u slučaju nemogućnosti popravka klima uređaja dostaviti potvrdu o neisplativosti popravka.
Davatelj usluge je obavezan kod obavljanja radova iz predmeta nabave provoditi mjere zakona Zaštite na radu.
           
Rok isporuke roba i usluga, odnosno rok završetka radova:
 
Rok izvedbe usluga servisa prozorskih, te klima uređaja „SPLIT SYSTEM“ će biti najviše 30 dana od dana dostave narudžbenice.
 U slučajevima kvara na klima uređajima, a ukoliko nije neophodna žurna intervencija, potrebito je u roku od 48 sati nakon poziva ponuditelja utvrditi o kakvom se kvaru radi, te odmah nakon toga dostaviti ponudu o cijeni popravka iste, te u najkraćem mogućem roku nakon prihvaćanja ponude, a ne kasnije do 10 dana otkloniti kvar.  
 
Trajanje narudžbe je 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja iste.
 
Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja:
 
Nije dopušteno nuđenje po grupama, ponuda mora biti kompletna.
 
 Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i potrebiti prilozi ponudi :
 
a) Preslika izvatka iz poslovnog, sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra, ili drugog
    odgovarajućeg registra, iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti u   
    okviru koje je i predmet nabave, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu kojom
    dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno   
    da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
b)  preslika Potvrde Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva –
     o dozvoli obavljanja djelatnosti servisiranja, te isključivanja iz upotrebe  klima uređaja.
     Navedena potvrda u vrijeme trajanja narudžbe mora biti pravovaljana (važeća).
  1. Cijenu radnog sata – za servis i popravak klima uređaja, te cijenu dolaska na području
       Grada Zagreba i zagrebačke županije.
  1. Ovjerenu Izjavu ponuditelja da će tijekom izvođenja radova biti angažirani zaposlenici koji su u redovnom radnom odnosu, te da se za iste redovno uplaćuju davanja  propisana zakonom Republike Hrvatske.
    
 
Način izračuna cijena za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:
Cijena ponude izražava se za cjelokupnu grupu predmeta nabave, kako je to naznačeno na ponudbenom listu (1 i 2).
Cijene ponude u ponudbenom listu (1 i 2) upisuju se tako da se jedinična cijena za navedenu pojedinu uslugu upisuje bez PDV-a , a u stupac „Ukupno“ upisuje se jedinična cijena pomnožena sa iskazanom količinom servisa ili popravka po pojedinim stavkama.
 
Svi troškovi rada, materijala te ostali troškovi (dolazak na izvid u zagrebačkoj županiji, defektaža i dr.)  koji su potrebni da se realizira popravak ili servis, a sukladno posebnim pravilima struke koji vrijede za ovakvu vrstu usluge, te eventualni popusti moraju biti ugrađeni u jediničnu cijenu bez PDV-a.
 
Za vrijeme trajanja narudžbe cijena ponude je nepromjenjiva.
 
Opis ponudbenih listova:
 
            U ponudbenim listovima (1 i 2) navedene  su okvirne količine servisa i popravaka, a u svrhu određivanja najpovoljnijeg ponuditelja. Moguće su tijekom trajanja ugovora izmjene i dopune popravaka i servisa, te količina navedenih uređaja, a ovisno iskazanim potrebama korisnika istih.
 
Vrijednost pokazatelja sposobnosti ponuditelja:
 
            Ponuditelj je sposoban ako je priložio sve tražene dokaze iz ove ponudbene dokumentacije, u izvorniku ili  preslici.
            Ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju iz ovih uputa smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati u daljnji postupak razmatranja.
 
            Dio ponude koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditeljima / podisporučiteljima, te podatke o podizvoditeljima / podisporučiteljima kojima će ponuditelj ustupiti dio ponude:
 
Nije dozvoljeno izvođenje radova od strane podizvoditelja.
           
 
Podaci koji se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda:
 
Ponuda mora biti izrađena prema uvjetima naznačenim u ponudbenoj dokumentaciji, u papirnatom obliku, napisana neizbrisivom tintom. Na obrascu ponude i ponudbenom listu koji je njegov sastavni dio moraju se popuniti svi traženi podaci za predmet nabave. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju ne smije se brisati, a u slučaju ispravljanja teksta od strane ponuditelja, pogrešni tekst se mora precrtati, upisati ispravni tekst i ispravak ovjeriti pečatom i potpisom osobe koja će potpisati ponudu.
Ponuda se predaje u izvorniku, a uz OBRAZAC PONUDE prilažu se dokazi o sposobnosti sukladno uvjetima navedenim u ovoj ponudbenoj dokumentaciji, te Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta.
 
 
Način dostave ponuda:
 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici  s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja i naznakom: NE OTVARAJ – „Ponuda za servis i popravka  klima uređaja“.
 
Ponuditelj može predati samo jednu ponudu, poštom preporučeno ili neposredno naručitelju.
 
            Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem:
 
Nije primjenjivo.
 
            Podaci o dopustivosti alternativnih ponuda, te minimalni zahtjevi koje alternativne ponude moraju ispunjavati u odnosu na predmet nabave, način usporedbe i ocjene alternativnih ponuda:
 
Alternativne ponude nisu dopuštene.
           
            Valuta ili valute u kojima cijena ponude mora biti izražena:
 
Cijene u ponudi moraju biti izražene u eurima.
 
            Rok, način i uvjeti plaćanja:
 
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog proračuna po izvršenju usluge, u roku koji navede Ponuditelj, ali ne kraće od 30 dana od dana ispostavljenog računa.
 
            Rok valjanosti ponude:
 

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi, ali ne kraći od trajanja narudžbe.

 
            Jamstveni rok za izvedene radove usluge servisa klima uređaja iznosi 12 mjeseci, a za radove na popravcima i ugrađene dijelove najmanje dvije (2) godine .
 
            Kriterij odabira ponude: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda s navođenjem kriterija koji će se primijeniti:
 
Najniža cijena.
 
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:
 
Najkasnije do : 30.03.2023.
Vrijeme: 14:00  sati
Mjesto dostave ponuda: Služba materijalno-financijskih poslova, Nehajska 7,Zagreb,soba 80.
 
Ponude koje ne stignu na naznačenu adresu, odnosno mjesto otvaranja do zadanog termina, biti će neotvorene vraćene ponuditeljima.
 
Mjesto otvaranja ponuda: Nehajska 7, Zagreb
 
Ponude se ne otvaraju javno.
Otvorene ponude ostaju kod naručitelja i ne vraćaju se ponuditelju.
 
Naziv i sjedište naručitelja, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa
elektronske pošte:
           
           Policijska uprava zagrebačka, Zagreb, Ulica Matice hrvatske 4, MB:3281418
           Danijela Turkalj
           Telefon: 01/3656-609,
           Faks: 01/3656-632
           E.mail: dturkalj@mup.hr
 
Osobe ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:
 
           Služba materijalno-financijskih poslova, Zagreb, Nehajska 7
 
           Božica Lukanić, tel.01/3656-644,
           Faks: 01/3656-632
           E.mail : blukanic@mup.hr