Natječaj za uslugu periodičnog i unutarnjeg pregleda vatrogasnih aparata u objektima Policijske uprave zagrebačke


UPUTE PONUDITELJIMA
 
 
POSTUPAK NABAVE ZA USLUGE NAVEDENE U TROŠKOVNIKU ( u prilogu )
 
1. Naziv i sjedište naručitelja
 
Policijska uprava zagrebačka
OIB:36162371878
Ulica Matice hrvatske 4,
10000 Zagreb
 
2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima
    Služba materijalno-financijskih poslova, Zagreb, Nehajska 7
 
Božica Lukanić
Telefon: 01/3656-644
Fax: 01/3656-632
E-mal: blukanic@mup.hr
 
3. Tehnička specifikacija predmeta nabave
 
Ponuditelj je obvezatan u cijenu usluge ( iz troškovnika ) uračunati sav potreban
materijal, radne sate i druge nenavedene troškove.
 
4. Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave
         
Predmet nabave detaljno je specificiran u troškovniku koji je dostavljen u prilogu dopisa.
 
5. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv
    izdavatelja dokaza, te vrijednosni pokazatelji dokaza ako se mogu iskazati
 
Pravna i poslovna sposobnost

Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave (ne starija od 6 mjeseci).
Izvođač će radove obavljati na vlstitu odgovornost i u skladu sa zakonom o Zaštiti na radu.    
 
6. Dio ponude koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditeljima / podisporučiteljima, te podatke o podizvoditeljima / podisporučiteljima kojima će ponuditelj ustupiti dio ponude
 
Nije dopušteno angažiranje podizvođača.
 
7. Podaci koji se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda
 
Ponuda mora biti izrađena prema uvjetima naznačenim u ponudbenoj dokumentaciji, u papirnatom obliku, napisana neizbrisivom tintom. Na obrascu ponude i troškovniku koji su njegov sastavni dio moraju se popuniti svi traženi podaci za predmet nabave. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju ne smije se brisati, a u slučaju ispravljanja teksta od strane ponuditelja, pogrešni tekst se mora precrtati, upisati ispravni tekst i ispravak ovjeriti pečatom i potpisom osobe koja će potpisati ponudu.
Ponuda se predaje u izvorniku, a uz OBRAZAC PONUDE prilažu se dokazi o sposobnosti sukladno uvjetima navedenim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, te Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta.
 
Način dostave ponuda
Ponuda sa nazivom Ponuditelja ( na omotnici ) dostavlja se na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Služba materijalno-financijskih poslova
Nehajska 7, soba 80
10000 Zagreb
 
  • NE OTVARAJ – „Ponuda za periodični i unutarnji servisni pregled vatrogasnih aparata“
 
Ponuditelj može predati samo jednu ponudu, poštom preporučeno ili neposredno naručitelju.
Ponude koje ne stignu na naznačenu adresu, odnosno mjesto otvaranja do zadanog termina, biti će neotvorene vraćene ponuditeljima.
Ponude se ne otvaraju javno.
Otvorene ponude ostaju kod naručitelja i ne vraćaju se ponuditelju.
 
8. Rok, način i uvjeti plaćanja
 
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog proračuna po izvršenju usluge, u roku koji navede Ponuditelj, ali ne kraće od 30 dana nakon ispostavljenog računa.
Ponuditelj je obvezan naručitelju ispostaviti račun ( radni nalog ) odmah po primopredaji izvršenih radova.
 
9. Kriterij odabira ponude: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda s navođenjem kriterija koji će se primijeniti
 
Najniža cijena.
 
10. Rok za uslugu periodičnog i kontrolnog ispitivanja vatrogasnih aparata
 
Rok za obavljanje radova je do 5 radnih dana po primitku narudžbenice. Ukoliko se u zadanom roku ne obavi ispitivanje angažirati će se sljedeći najpovoljniji ponuditelj.
 
11. Datum i vrijeme dostave ponude
 
            Datum: 30.03.2023.
            Vrijeme: 14.00 sati