Troškovnik za kemijsko čišćenje kuhinjskih napa i ventilacijskih kanala Policijske uprave zagrebačke

UPUTE PONUDITELJIMA
 
POSTUPAK NABAVE ZA USLUGE NAVEDENE U TROŠKOVNIKU ( u prilogu )
 
 
 
1. Naziv i sjedište naručitelja
 
            Policijska uprava zagrebačka
OIB:36162371878
Ulica Matice hrvatske 4,
10000 Zagreb
 
 
 
2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima
Služba materijalno-financijskih poslova, Zagreb, Nehajska 7
 
Božica Lukanić
Telefon: 01/3656-644
Fax: 01/3656-632
 
 
 
3. Tehnička specifikacija predmeta nabave
 
 
Ponuditelj je obvezatan u cijenu usluge ( iz troškovnika ) uračunati sav
potreban materijal, radne sate i druge nenavedene troškove.
Odabrani Ponuditelj obvezan je prije početka obavljanja radova iz ovog predmeta nabave dostaviti popis zaposlenika i vozila Naručitelju, a koji će u najkraćem roku  povratno  izvijestiti Ponuditelja o suglasnosti sa dostavljenim popisom. Naručitelj će osigurati  pristup za  vozila  i zaposlenike iz popisa koji će obavljati navedene usluge.
Ponuditelj se obvezuje da će predmetnu nabavu obavljati po pravilima struke u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.
Ponuditelj je obavezan izdati atest za obavljenu uslugu.
Ukoliko Ponuditelj nije u mogućnosti postupiti prema specifikaciji predmeta nabave, Naručitelj zadržava pravo odabira slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.
 
 
 
4. Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave
 
         
Predmet nabave detaljno je specificiran u troškovniku koji je dostavljen u prilogu dopisa.
 
 
 
5. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv izdavatelja dokaza, te vrijednosni pokazatelji dokaza ako se mogu iskazati
 
 
            Pravna i poslovna sposobnost.
Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda ( izvornik ili preslika ) kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave (ne starija od 6 mjeseci), iz koje je također vidljivo da je tvrtka ovlaštena za izdavanje atesta ( koji sadrži vrijeme važenja istog ) o ispravnosti predmeta nabave.    
 
 
 
6. Dio ponude koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditeljima / podisporučiteljima, te podatke o podizvoditeljima / podisporučiteljima kojima će ponuditelj ustupiti dio ponude
 
 
        Nije dopušteno angažiranje podizvođača.
 
7. Podaci koji se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda
 
Ponuda mora biti izrađena prema uvjetima naznačenim u ponudbenoj dokumentaciji, u papirnatom obliku, napisana neizbrisivom tintom. Na obrascu ponude i troškovniku koji su njegov sastavni dio moraju se popuniti svi traženi podaci za predmet nabave. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju ne smije se brisati, a u slučaju ispravljanja teksta od strane ponuditelja, pogrešni tekst se mora precrtati, upisati ispravni tekst i ispravak ovjeriti pečatom i potpisom osobe koja će potpisati ponudu.
Ponuda se predaje u izvorniku, a uz OBRAZAC PONUDE prilažu se dokazi o sposobnosti sukladno uvjetima navedenim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, te Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta.
 
 
Način dostave ponuda
 
 
Ponuda sa nazivom Ponuditelja ( na omotnici ) dostavlja se na adresu:
 
 
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Služba materijalno-financijskih poslova
NE OTVARAJ-„PONUDA ZA KEMIJSKO ČIŠĆENJE KUHINJSKIH NAPA I        
VENTILACIJSKIH KANALA“
Nehajska 7, SOBA 80
10000 Zagreb
 
 
 
Ponuditelj može predati samo jednu ponudu, poštom preporučeno ili neposredno naručitelju. Ponude koje ne stignu na naznačenu adresu, odnosno mjesto otvaranja do zadanog termina, biti će neotvorene vraćene ponuditeljima.
Ponude se ne otvaraju javno. Otvorene ponude ostaju kod naručitelja i ne vraćaju se ponuditelju.
 
 
 
 
8. Rok, način i uvjeti plaćanja
 
 
 
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog proračuna po izvršenju usluge, u roku koji navede Ponuditelj, ali ne kraće od 30 dana nakon ispostavljenog računa.
Ponuditelj je obvezan naručitelju ispostaviti račun i potpisani radni nalog voditelja restorana kojim potvrđuje kvalitetu obavljene usluge.
 
 
 
9. Rok za obavljanje radova
 
            Rok za obavljanje radova je 5 radnih dana po primitku narudžbenice.
 
 
           
10. Kriterij odabira ponude: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda s navođenjem kriterija koji će se primijeniti
 
Najniža cijena.
 
 
11. Datum i vrijeme dostave i otvaranja ponuda
 
 
            Datum: 06.04.2023.
            Vrijeme: 14.00 sati