Troškovnik DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija) mjera

          
 
UPUTE PONUDITELJIMA
 
POSTUPAK NABAVE ZA USLUGE NAVEDENE U TROŠKOVNIKU ( u prilogu )
 
1. Naziv i sjedište naručitelja
 
            Policijska uprava zagrebačka
OIB:36162371878
Ulica Matice hrvatske 4,
10000 Zagreb
 
2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima
Služba materijalno-financijskih poslova, Zagreb, Nehajska 7
 
           Božica Lukanić
Tel:  01/3656-644
Fax: 01/3656-632
 
3. Tehnička specifikacija predmeta nabave
 
Ponuditelj je obvezatan u cijenu usluge ( iz troškovnika ) uračunati sav potreban materijal, radne sate, troškove dolaska i druge nenavedene troškove.
 
OPĆENITO
 
Odabrani Ponuditelj obvezan je prije početka obavljanja radova iz ovog predmeta nabave dostaviti popis zaposlenika i vozila Naručitelju, a koji će u najkraćem roku  povratno  izvijestiti Ponuditelja o suglasnosti sa dostavljenim popisom. Naručitelj će osigurati  pristup za  vozila  i zaposlenike iz popisa koji će obavljati navedene usluge.
Ponuditelj se obvezuje da će predmetnu nabavu obavljati po pravilima struke,    a u skladu s pozitivnim zakonskim propisima ( Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ) i uz uporabu kemijskih sredstava kojima je dozvoljena primjena u Republici Hrvatskoj.
U slučaju hitnih intervencija Ponuditelj se obvezuje da je u mogućnosti intervenirati u vremenskom periodu od 2 sata.
Ukoliko Ponuditelj nije u mogućnosti postupiti prema specifikaciji predmeta nabave, Naručitelj zadržava pravo odabira slijedećeg najpovoljnijeg ponuđača.
 
4. Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave
          
            Sadržaj predmetne ponude sastoji se od dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije. S obzirom da bi neobavljanje navedenih usluga, kao i propusti prilikom provođenja istih mogli dovesti do neželjenih posljedica nužno je pridržavati se određenih normi za osiguranje kvalitete i upravljanja okolišem kao što su:
  • Certifikat ISO 14001 – sustav upravljanja okolišem, koji je pravovaljan u skladu s propisima vezanim uz njegovo donošenje
  • Certifikat ISO 9001 – sustav upravljanja kvalitetom, koji je pravovaljan u skladu s propisima vezanim uz njegovo donošenje
  • Certifikat ISO 45001:2018 – sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu, koji je pravovaljan i u skladu s propisima vezanim uz njegovo donošenje
  • Certifikat ISO 22000 – sustav upravljanja sigurnošću hrane
 
5. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv izdavatelja dokaza, te vrijednosni pokazatelji dokaza ako se mogu iskazati
 
            Pravna i poslovna sposobnost
Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave (ne starija od 6 mjeseci). Ponuditelj je dužan dostaviti Izjavu iz koje je vidljivo da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršavanje usluga. Potvrde trajne edukacije za izvoditelje obvezatnih DDD mjera koje se provode sukladno čl. 16. stavku 1. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti ( NN br. 35/07 ).
           
 
6. Dio ponude koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditeljima / podisporučiteljima, te podatke o podizvoditeljima / podisporučiteljima kojima će ponuditelj ustupiti dio ponude
 
Nije dopušteno angažiranje podizvođača.
 
7. Podaci koji se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda
 
Ponuda mora biti izrađena prema uvjetima naznačenim u ponudbenoj dokumentaciji, u papirnatom obliku, napisana neizbrisivom tintom. Na obrascu ponude i troškovniku koji su njegov sastavni dio moraju se popuniti svi traženi podaci za predmet nabave. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju ne smije se brisati, a u slučaju ispravljanja teksta od strane ponuditelja, pogrešni tekst se mora precrtati, upisati ispravni tekst i ispravak ovjeriti pečatom i potpisom osobe koja će potpisati ponudu.
Ponuda se predaje u izvorniku, a uz OBRAZAC PONUDE prilažu se dokazi o sposobnosti sukladno uvjetima navedenim u ovoj dokumentaciji za nadmetanje, te Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta.
 
 
 
Način dostave ponuda
 
Ponuda sa nazivom Ponuditelja ( na omotnici ) dostavlja se na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Služba materijalno-financijskih poslova
NE OTVARAJ „PONUDA ZA USLUGU MJERA DDD U OBJEKTIMA PUZ-e“
Nehajska 7 – soba 80
10000 Zagreb
 
Ponuditelj može predati samo jednu ponudu, poštom preporučeno ili neposredno             naručitelju.
Ponude koje ne stignu na naznačenu adresu, odnosno mjesto otvaranja do zadanog termina, biti će neotvorene vraćene ponuditeljima.
Ponude se ne otvaraju javno.
Otvorene ponude ostaju kod naručitelja i ne vraćaju se ponuditelju.
 
 
8. Rok, način i uvjeti plaćanja
 
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog proračuna po izvršenju usluge, u roku koji navede Ponuditelj, ali ne kraće od 30 dana nakon ispostavljenog računa.
Ponuditelj je obvezan naručitelju ispostaviti račun ( radni nalog, Potvrdu o provođenju DDD mjera ) odmah po primopredaji izvršenih radova.
 
 
9. Rok valjanosti ponude
 
Rok valjanosti mora biti naveden u ponudi, ali ne kraće od 60 dana nakon otvaranja ponuda s tim da Naručitelj može pismenim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponude.
 
 
10. Rok izvođenja radova
 
            Radove je potrebno izvršiti u roku 5 radnih dana.
            Ukoliko radovi nisu izvršeni u navedenom roku, ovjerena i potpisana narudžba prestaje važiti.
 
 
 
 
 
11. Kriterij odabira ponude: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda s navođenjem kriterija koji će se primijeniti
 
Najniža cijena.
 
12. Datum i vrijeme dostave i otvaranja ponuda
 
            Datum: 06.04.2023.
            Vrijeme: 14.00 sati
 
13. Potrebne izjave
 
Ovjerenu Izjavu ponuditelja da će tijekom izvođenja radova biti angažirani zaposlenici koji su u redovnom radnom odnosu, te da se za iste uplaćuju davanja  propisana zakonom Republike Hrvatske.