Troškovnik za servisni pregled i periodično ispitivanje vatrodojavnih i plinodojavnih sustava

                              
PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA SERVISNI PREGLED I PERIODIČNO ISPITIVANJE
VATRODOJAVNIH I PLINODOJAVNIH SUSTAVA
 
 
                  Opis radova i usluga                                 Količina                           Jedinična cijena
                                                                                                                              (bez PDV-a)
 
 
  1. POLICIJSKA POSTAJA SAMOBOR, Mirnovečka 23a
 
                                                                         
  1. Redovni servisni pregled                                                                       
                 i funkcionalno ispitivanje
                 sustava za  otkrivanje i dojavu
                 požara (VATRODOJAVA) s        
                 izdavanjem Uvjerenja o
                 ispravnosti  sustava.                                kom.   1                         _________eur                                                    
  1. Redovni servisni pregled                                                                       
                 i funkcionalno ispitivanje
                 sustava za  otkrivanje eksplozivnih
                 plinova i para (PLINO DETEKCIJA
                 CH4) s izdavanjem Uvjerenja o
                 ispravnosti  sustava.                                kom.   1                         _________eur
 
                                                                      
 
            II.        STACIONAR KRUGE 52
                                                                         
  1. Redovni servisni pregled                                                                       
                 i funkcionalno ispitivanje
                 sustava za  otkrivanje i dojavu
                 požara (VATRODOJAVA ESP 100
     ISKRA  AUTOMATICA – 1987.) s          
                 izdavanjem Uvjerenja o
                 ispravnosti  sustava                                 kom.   1                         _________eur
 
                                                                        
 
            III.       POLICIJSKA POSTAJA IVANIĆ GRAD, Maznica 4.
 
  1. Redovni servisni pregled                                                                       
                 i funkcionalno ispitivanje
                 sustava za  otkrivanje i dojavu
                 požara (VATRODOJAVA SUSTAVA
     SECURITON SSD 531) s            
                 izdavanjem Uvjerenja o
                 ispravnosti  sustava                                 kom.   1                         _________eur                                                                
                                                                                    
 
 
      
            IV.       UPRAVNA ZGRADA, HEINZELOVA 98
 
 
                  Opis radova i usluga                                 Količina                           Jedinična cijena
                                                                                                                                       (bez PDV-a)
                                                                         
  1. Redovni servisni pregled                                                                       
                 i funkcionalno ispitivanje
                 sustava za gašenje požara
                 (SPRINKLER) s izdavanjem
                 Uvjerenja o ispravnosti
                 sustava                                                    kom.   1                         _________eur                                                               
  1. Redovan servisni pregled
                  i funkcionalno ispitivanje
                  sustava za otkrivanje i
                  dojavu požara (VATRODOJAVA)         
                  s izdavanjem Uvjerenja o 
                  ispravnosti sustava                                 kom   1                           _________eur
    
  1. Redovan servisni pregled i
                  funkcionalno ispitivanje
                  sustava za sprečavanje širenja
                  požara (PP zaklopke) s izdavanjem      
                  Uvjerenja o ispravnosti sustava              kom  1                            _________eur
 
  1. Redovan servisni pregled 
                  i funkcionalno ispitivanje
                  sustava za otkrivanje štetnih
                  plinova i para (PLINODETEKCIJA)
                  s izdavanjem Uvjerenja o
                  ispravnosti sustava                                  kom  1                             _________eur
 
 

                                                                                                                     ________________________
                                                                                                                      UKUPNO (I.+II.+III.+IV.)
                                                                                                                     ________________________
                                                                                                                     PDV:
                                                                                                                     ________________________
                                                                                                                     SVEUKUPNO:
                                                                                                                     _______________________

OBRAZAC PONUDE

 
NARUČITELJ: POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA, Ulica Matice Hrvatske 4,

                         10000 ZAGREB, MB 3281418, OIB: 36162371878

 

OPĆI PODACI O PONUDITELJU:

 
Naziv:                        ............................................................................................
Sjedište:                    ..........................................................................................
OIB:                           ...........................................................................................
Tel./mob/fax.:           ............................................................................................
Odgovorna osoba:   ..........................................................................................
Osoba za kontakt:   ........................................................MOB:..........................
E-mail:                     ............................................................................................
IBAN:                       .............................................................................................
 
 

PREDMET NABAVE

vatrodojavni i plinodojavni sustavi, pregled i ispitivanje
 
Ukupna cijena ponude I. + II. + III. + IV. (sa PDV-om)
 
Brojkom: ..............................................................
 
Slovima: .......................................................................................................................
 
 
 
Rok valjanosti ponude:  (od dana otvaranja ponude)
 
 ........................................................
 
 
 
..........................................................................................
(Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja)
 
 
 
 ........................................................                    ....................................................................                                                                           
 (Mjesto i datum)                                                  (Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)
 
                                                              (M.P.)
 
             
 
  1. IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA IZ PREDMETNE DOKUMENTACIJE
 
 
Prihvaćamo sve opće i posebne uvjete nadmetanja propisane predmetnom dokumentacijom.
 
 

 
  ........................................................                  ........................................................
 
         (mjesto i datum)                                        (pečat i potpis odg. osobe Ponuditelja)