Troškovnik za servis i popravak kotlovnica u objektima PU zagrebačke

I. OBRAZAC PONUDE
 
 
NARUČITELJ: POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA, Ulica Matice Hrvatske 4,
                                10000 ZAGREB, MB 3281418, OIB 36162371878


 

OPĆI PODACI O PONUDITELJU:

 
Naziv:                        ............................................................................................
 
Sjedište:                    ............................................................................................
 
Matični broj:              ............................................................................................
 
Mob./Tel./fax.:          ............................................................................................
 
Odgovorna osoba:   ............................................................................................
 
Osoba za kontakt:   ............................................................................................
 
E-mail:                     ............................................................................................
 
Žiro račun:               ............................................................................................
 
 

PREDMET NABAVE

 
Ukupna cijena ponude (s PDV-om) u EUR (A + B):
 
Brojkom: ..............................................................
 
Slovima: .......................................................................................................................
 
 
Rok valjanosti ponude:
 
(od dana otvaranja ponude)  .......................................................................................
 
 
 
......................................................................................................................................
                                         (Čitko ime i prezime ovlaštene osobe Ponuditelja)

 
 ....................................................        .......................................................................................
 (Mjesto i datum)                                                                (Potpis ovlaštene osobe Ponuditelja)
 
                                                                      (M.P.)
 
 
                                   

II.A) PONUDBENI LIST ZA USLUGU  SERVISIRANJA

               KOTLOVNICA

 

 
 
 
R.B.

OPIS

Broj servisa Jed.
cijena
Ukupno
1.  PLAMENIK  "WAISHAUPT" 10
 
   
2.  PLAMENIK "RIELLO" 3    
3.  HIDROTERM SE 225 2    
SVEUKUPNO BEZ PDV-a       =  
IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
 
 
IZNOS PDV-a      =  
IZNOS PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
 
 
  1.        IZNOS SVEUKUPNO S  PDV-om         =
 
IZNOS SVEUKUPNO S URAČUNATIM PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
 
 
 
 
 
 
 

III.B) PONUDBENI LIST ZA POPRAVKE U KOTLOVNICAMA

 
 
R.B.

OPIS

Broj popravaka Jed.
cijena
Ukupno
a) WAISHAUPT 25 i WL 402      
1. Izmjena sapnice 1    
2. Izmjena VN electrode 1    
b) WAISHAUPT G5      
1. Izmjena termoelementa 1    
2. Izmjena termostata radnog 1    
3. Izmjena četveroputnog ventila 1    
4. Izmjena brtve na vratima kotla 1    
5. Izmjena elektronike paljenja 1    
6. Izmjena plinskog ventila 1    
c) WAISHAUPT WG 30      
1. Izmjena Ležajeva el. motora 1    
2. Izmjena automatika 1    
3. Izmjena postavnog motora plamenika 1    
4. Izmjena fotoćelija 1    
d) WAISHAUPT L 3-2      
1. Izmjena dizne 1    
2. Izmjena elektroda s kablovima 1    
3. Izmjena ležaja motora 1    
4. Izmjena priključne cijevi goriva 1    
5. Izmjena el. magnetnog ventila 1    
e) RIELLO 60 GS      
1. Izmjena elektronike za paljenje 1    
2. Izmjena filtera goriva 1    
f) HIDROTERM      
1. Izmjena termo elementa 1    
2. Izmjena grijača 1    
SVEUKUPNO BEZ PDV-a  ( od a) do f) )     =  
IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
 
 
IZNOS PDV-a      =  
IZNOS PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
 
 
  1.       IZNOS SVEUKUPNO S  PDV-om         =
 
IZNOS SVEUKUPNO S URAČUNATIM PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
 
 
 
 
 
 
 
  1. IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH
UVJETA IZ PREDMETNE DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
 
 
 
Prihvaćamo sve opće i posebne uvjete nadmetanja propisane predmetnom Dokumentacijom za nadmetanje.
 
 
 
 
 ....................................................        .......................................................................................
        (mjesto i datum)                                       (pečat i potpis odgovorne osobe Ponuditelja)
 
 
 
 
 
 
  1. OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU
 
 
 
 
         IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
 
 
 
kojom ja _______________________________________________________________
 
osobno        _________________________________________________________za sebe
                                    (ime, prezime, datum rođenja, adresa prebivališta)
                                                                                                          
i u svojstvu ovlaštene osobe gospodarskog subjekta   _________________________________                                                            
 
________________________________________________________________________
                                                     (naziv i sjedište gospodarskog subjekta)
 
 
izjavljujem da niti meni niti gospodarskom subjektu nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda  za jedno ili više kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih dijela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja poslova dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara,prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.              
 
 
 
 
U __________________, ________________ 2023.
                               (mjesto)                              (datum)
 
 
 
 
 
_____________________________________
(potpis i štabilj ovlaštene osobe Ponuditelja)
 
 
______________________________________
(čitko ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta)