Troškovnik za uslugu servisa i popravaka plinskih bojlera Vaillant


 
 
 
 
 

I. A) PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA USLUGU REDOVNOG SERVISA PLINSKIH BOJLERA

 
 
 
 
R.B.

OPIS

Broj servisa Jed.
cijena
Ukupno
1. plinski bojler za  grijanje VAILLANT 6    
UKUPNO BEZ PDV  
PDV  
SVEUKUPNO S  PDV  
 
 
 
 
 
 
 
 

II.B) PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA POPRAVAK ATMOSFERSKOG BOJLERA

 

                         „VAILLANT“             24 KW VCW 20/1 T3W

                                                              
 
 
R.B.

OPIS

Broj popravaka Jed.
cijena
Ukupno
1. Izmjena ekspanzione posude 1    
2. Kontrola i tlačenje ekspanzione posude 1    
3. Izmjena cirkulacione pumpe 1    
4. Izmjena odzračnog lončića 1    
5. Izmjena manometra 1    
6. Izmjena elektronike 1    
7. Izmjena skretnice 1    
8. Izmjena automata paljenja 1    
9. Izmjena izmjenjivača topline 1    
10. Izmjena plamenika 1    
11. Izmjena servoventila 1    
12. Montaža navedenog bojlera 1    
13. Demontaža navedenog bojlera 1    
13. Izmjena mikroprekidača 1    
14. Izmjena izlaznog termostata 1    
UKUPNO BEZ PDV  
PDV  
SVEUKUPNO S  PDV