Troškovnik za uslugu servisa i popravaka plinskih bojlera Viessmann

  1. PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA SERVIS BOJLERA VIESSMANN
 
 
R/B OPIS – REDOVNO ODRŽAVANJE JEDINICA
MJERE
KOL. JEDINIČNA CIJENA UKUPNO
1 2 3 4 5 6
1. SERVIS BOJLERA
VIESSMANN VITODENS 200-W
TYP B2HA-45,
kompl. 7    
2. SERVIS BOJLERA             VIEESMANN VITODENS 200-W  WB2C , 105 kw  
Kompl.
 
2
   
         IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV-a       =  
IZNOS SVEUKUPNO BEZ PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
                                         IZNOS PDV-a       =  
IZNOS PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
             IZNOS SVEUKUPNO SA  PDV-om  =  
IZNOS SVEUKUPNO SA URAČUNATIM PDV-a ISPISAN SLOVIMA:
 
 
 
  1. PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA POPRAVAK BOJLERA VIESSMANN VITODENS 200-W - TYP B2HA-45
 
R/B OPIS – REDOVNO ODRŽAVANJE JEDINICA MJERE KOL. JEDINIČNA CIJENA UKUPNO
1 2 3 4 5 6
1. Sigurnosni ventil kom 1    
2. Manometar kom 1    
3. Ekspanziona posuda kom 1    
4. Elektrode paljena komplet 1    
5. Elektroda ionizacije komplet 1    
6. Brtve plamenika komplet 1    
7. Odzračni lončić kom 1    
8. Elektronička upravljačka ploča (automatika) kom 1    
        UKUPNO BEZ PDV  
                                         IZNOS PDV  
             SVEUKUPNO SA  PDV  
 
  1. PONUDBENI TROŠKOVNIK ZA POPRAVAK BOJLERA VIESSMANN VITODENS 200-W  WB2C , 105 kw
 
R/B OPIS – REDOVNO ODRŽAVANJE JEDINICA
MJERE
KOL. JEDINIČNA CIJENA UKUPNO
1 2 3 4 5 6
1. Sigurnosni ventil kom 1    
2. Manometar kom 1    
3. Ekspanziona posuda kom 1    
4. Elektrode paljena komplet 1    
5. Elektroda ionizacije komplet 1    
6. Brtve plamenika komplet 1    
7. Odzračni lončić kom 1    
8. Elektronička upravljačka ploča (automatika) kom 1    
        UKUPNO BEZ PDV:  
                                         IZNOS PDV:  
             SVEUKUPNO SA  PDV: