Troškovnik za uslugu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima PU zagrebačke

 
OBJEKTI :                        POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA          

        
 
             
NARUČITELJ  :                  POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
                       
 
 

 
 
T R O Š K O V N I K
 
 
za uslugu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i  deratizacije
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zagreb, travanj 2024.