5.1.2022. Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /PU_ZG/ilustracije/PUZ-logo.jpg

Policijska uprava zagrebačka objavila je Javni natječaj u Narodnim novinama  broj 2/2022 od 5.1.2022. Rok za predaju prijava je od 6. do 13. siječnja 2022.

        
 
               REPUBLIKA HRVATSKA
                  MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA    
             POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Broj: 511-19-18/2-8674/2021.
Zagreb, 30. prosinac 2021. godine
 
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15-Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske,  61/17, 70/19 i 98/19), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-02/21-01/945, Urbroj: 514-08-01-02/01-21-02 od 11. studenog 2021. godine i Ministarstva financija, Klasa: 100-01/21-01/163, Urbroj: 513-05-01-21-3 od 07. prosinca 2021. godine, Ministarstvo unutarnjih poslova,  Policijska uprava  zagrebačka, raspisuje
    
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
 
 
1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
     SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE 
     ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE  
 
   viši stručni referent za kadrovske poslove – 2 izvršitelja/ice
 
 Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine,   
  područje društvenih ili tehničkih znanosti
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
 
2. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA
 
   računovodstveni referent  likvidature – 1 izvršitelj/ica  
 
  Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
 
3. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
    ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
  
   viši upravni referent – šef smjene u Odjelu za prijavništvo i osobne
     isprave – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine,
  područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili
  znanstveno područje biomedicine i zdravstva
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
4. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
 
    upravni referent za prijavništvo i osobne isprave –  15 izvršitelja/ica
 
 Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
5. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PROMETNE ISPRAVE
 
     viši upravni referent za prometne isprave – 2 izvršitelja/ice
 
 Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine,
  područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno
  područje biomedicine i zdravstva
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
6. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PROMETNE ISPRAVE
 
    upravni referent za prometne isprave – 2 izvršitelja/ice
 
 Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
7. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA  PITANJA STRANACA
     ODJEL ZA DRŽAVLJANSTVO 
 
    upravni referent za državljanstvo – 1 izvršitelj/ica  
 
  Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
8. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL PISARNICE  
 
  administrativni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
  Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
- poznavanje rada na računalu (Microsoft Office)
 
 
9. IV POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
 
    administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj/ica  
 
  Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
10. VII POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
 
      administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
11. POLICIJSKA POSTAJA SESVETE
 
    upravni referent – 2 izvršitelja/ice 
 
 Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,  
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
 
12. POLICIJSKA POSTAJA VELIKA GORICA
    
  upravni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,  
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
13. POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO
 
     upravni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,  
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
14. POLICIJSKA POSTAJA JASTREBARSKO
 
    upravni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,  
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
15. POLICIJSKA POSTAJA VRBOVEC
 
      upravni referent – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,  
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
16. I POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB
 
     stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,  
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
 
17. II POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB
 
    stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 2 izvršitelja/ice
 
 Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,  
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti  primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Za sva navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca. 
 
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56 Zakona o državnim službenicima.   
 
U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i točan naziv ustrojstvene jedinice i  radnog mjesta na koje  se prijavljuje.  
 
Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.  
 
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  https://zagrebacka-policija.gov.hr   
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 

 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1. životopis,
2. presliku diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema, 
3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac,
    trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda,
    ugovor  o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i  razdoblje u kojem je kandidat obavljao
    navedene poslove),
5. presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni stručni ispit)
6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Služba za pravne poslove i ljudske potencijale
Zagreb, Petrinjska 30,
s naznakom “za javni natječaj”
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na  natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne  dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.         
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua). 
 
Komisija u razgovoru s kandidatima (intervjuu) utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje ne podnesu pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama u postupku javnog natječaja. Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a dostavili su e-adrese u prijavi na natječaj, bit će poslana elektroničkom poštom na te e-adrese.
 
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  https://zagrebacka-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
 
Izabrani kandidat/kinja  bit će pozvan/a  da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr   
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
 
 
 
                                                                                                         N A Č E L N I K
                                                                      
                                                                                                            Marko Rašić
 
 
 
 
OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA   
 
 
 
1. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
     SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE 
     ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE  
     viši stručni referent za kadrovske poslove
 
Opis poslova: 
 
Vodi upravni postupak, rješava zahtjeve vezano za radno pravni status zaposlenika (premještaji, plaće, radni staž, prestanak državne službe, ocjene, status hrvatskog branitelja…).Izrađuje potvrde i uvjerenja iz djelokruga rada. Prati pokrenute disciplinske postupke. Rješava u prvom stupnju po prigovorima, zamolbama, predstavkama, izrađuje odgovarajuća rješenja, potvrde ili priopćenja. Priprema potrebne dokumentacije, izrađuje očitovanja i dostavlja žalbe drugostupanjskom tijelu. Obavlja poslove vezane uz polaganje državnih i stručnih ispita, distribuira službene značke. Vrši unos podataka u IS MUP-a, izrađuje izvješća te vodi evidencije iz djelokruga rada.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09,110/21),
2. Zakon o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07,
    107/07,  27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15,  61/17,
    70/19 i 98/19.) 
3.  Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine, br. 75/21.) 
 
 
 
2. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA
    računovodstveni referent  likvidature   
 
Opis poslova: 
 
Unosi dokumente (račune) u pomoćne knjige, vodi evidenciju o poslanim dokumentima na ovjeru i rokovima vraćanja, kontrolira priloge (narudžbenica, zapisnik ili primka, veza s ugovorom), obrađuje primke, kontaktira s partnerima radi usklađenja salda, šalje opomene, IOS obrasce, daje prijedloge za otpis spornih potraživanja, potpisane račune razvrstava prema pozicijama i valuti plaćanja, plaća račune prema dospijećima i raspoloživosti sredstava na žiro-računu, daje nalog za podizanje gotovine (čekom), obavlja kompenzacije, cesije i PEC-ove, obračunava kamate (redovne i zatezne), svakodnevno prati evidenciju neplaćenih računa, obavlja druge poslove unutar Odjela.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o proračunu ( Narodne novine broj 87/2008, 136/2012, 15/2015)
2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( Narodne novine broj
    124/2014, 115/15, 87/2016, 3/2018, 126/2019, 108/2020)
3. Zakon o računovodstvu  ( Narodne novine broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20,
   47/20)     
 
 
 
3. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
      ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
       viši upravni referent – šef smjene u Odjelu za prijavništvo i osobne isprave 
 
Opis poslova: 
 
Stručno usmjerava i neposredno upravlja djelatnicima u smjeni na poslovima prebivališta i boravišta, dodjele MBG; obučava djelatnike za rad na novim programskim rješenjima IS; u složenijim slučajevima prima stranke i rješava njihove zahtjeve uključujući i vođenje upravnog postupka; donosi rješenja u granicama dobivenih ovlaštenja; sastavlja zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka; brine o pravovremenom, ažurnom i zakonitom radu djelatnika; vodi računa o tehničkoj izradi osobnih iskaznica i pravovremenosti izvršavanja posla; u složenijim slučajevima utvrđuje identitet i državljanstvo osobe kojoj se izdaje osobna iskaznica; izdaje uvjerenja iz evidencije osobnih iskaznica; stručno usmjerava djelatnike na poslovima zaprimanja i obrade zahtjeva, vođenja evidencija o putnim ispravama; odlučuje u granicama dobivenih ovlaštenja i obavlja druge povjerene zadatke; nabavlja plative tiskanice i financijski obračunava naplaćene obrasce osobnih isprava, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke; vodi upravni postupak.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09 i 110/21)
2. Zakon o prebivalištu (Narodne novine broj: 144/12 i 158/13)
3. Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine broj: 62/15, 42/20, 144/20)
4. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine“ broj: 77/99,133/02, 48/05,  74/09, 154/14, 82/15, 42/20)
 
 
4. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
     upravni referent za prijavništvo i osobne isprave
 
Opis poslova: 
Vodi upravni postupak na poslovima prebivališta, boravišta, MBG, osobnih iskaznica i putovnica.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09 i 110/21)
2. Zakon o prebivalištu (Narodne novine broj: 144/12 i 158/13)
3. Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine broj: 62/15, 42/20, 144/20)
4. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine“ broj: 77/99,
   133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15, 42/20)
 
 
5. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PROMETNE ISPRAVE
      viši upravni referent za prometne isprave 
 
Opis poslova: 
 
Vodi upravni postupak za donošenje rješenja o poništenju registracije; rješenja o brisanju vozila iz evidencije po službenoj dužnosti i vodi postupak donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva za registraciju; rješava složenije zamolnice drugih PU i PP. Vodi upravni postupak za donošenje rješenja o oduzimanju vozačke dozvole i kategorije vozača; vodi upravni postupak do donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje vozačke dozvole; provodi izvršenje upravnih rješenja; prima stranke, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09 i 110/21)
2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10, 74/11,
    80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)- SAMO GLAVA IX. VOZAČI)
3. Pravilnik o vozačkim dozvolama (Narodne novine 2/19 i 102/20)
 
 
6. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PROMETNE ISPRAVE
      upravni referent za prometne isprave 
 
Opis poslova: 
 
Vodi upravni postupak i neposredno prima i rješava zahtjeve stranaka za registraciju vozila, promjenu vlasnika vozila, promjenu tehničkog stanja vozila; izdaje nalog za utiskivanje broja šasije; izdaje “Proba” pločice; obavlja odjavu vozila; prima i rješava zahtjeve stranaka za izdavanje i zamjenu vozačkih dozvola; vodi evidenciju vozača; vodi evidenciju vozača kažnjenih u kaznenom i prekršajnom postupku; vodi evidencije zdravstveno nesposobnih vozača; vodi evidenciju oduzimanja vozačke dozvole; obavlja provjere u postojećim evidencijama prijava PP na traženje pravosudnih tijela, sudaca za prekršaje i potrebe operativnog dijela službe; postupa po zamolbama; vodi propisane evidencije; unosi podatke u informacijski sustav; obavlja ispravak u evidencijama; daje informacije; odgovara na upite stranaka, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09 i 110/21)
2. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10, 74/11,
    80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)- SAMO GLAVA IX. VOZAČI)
3. Pravilnik o vozačkim dozvolama (Narodne novine 2/19 i 102/20)
 
 
7. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA  PITANJA STRANACA
     ODJEL ZA DRŽAVLJANSTVO 
     upravni referent za državljanstvo
 
Opis poslova: 
 
Obavlja administrativne poslove u svezi s provedbom upravnog postupka stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva, te obavlja i druge poslove u skladu s dobivenim zadaćama.
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09 i 110/21)
2. Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine 53/91, 70/91, 28/92, 113/93, 4/94,
    130/11, 110/15, 102/19, 138/21)
 
 
8. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL PISARNICE  
     administrativni referent 
 
Opis poslova: 
 
Zaprima pismena, upisuje u propisane upisnike i zapisnike, vodi uredske evidencije, odgovarajuće informatičke baze podataka, registre, rokovnik, zadužuje i razvodi pismena, dostavlja predmete u rad, otprema poštu, obavlja poslove arhiviranja, čuva predmete prema stupnjevima tajnosti, obavlja poslove prijepisa te druge administrativno - tehničke poslove prema nalogu nadređenog službenika.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21)
 
 
9. IV POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
10. VII POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
      administrativni referent za evidencije 
 
Opis poslova:
 
Vodi urudžbeni zapisnik i druge evidencije u okviru policijske postaje (jedinice); unosi podatke u sustav AOP-a
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Prekršajni zakon (“Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i
    118/18.)
2. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj: 75/21.)
3. Pravilnik o tajnosti službenih podataka MUP-a (Narodne novine broj: 107/12)
 
 
11. POLICIJSKA POSTAJA SESVETE
12. POLICIJSKA POSTAJA VELIKA GORICA
13. POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO
14. POLICIJSKA POSTAJA JASTREBARSKO
15. POLICIJSKA POSTAJA VRBOVEC
      upravni referent  
 
Opis poslova:
Provodi upravni postupak vezano uz rješavanje statusnih pitanja stranaca; stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva; prebivališta i boravišta, te dodjele matičnog broja građana; izdavanja osobnih iskaznica i putnih isprava; registracije vozila; izdavanja vozačkih dozvola; poslove vezane za držanje i nošenje oružja; vodi propisane evidencije.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09 i 110/21)
2. Zakon o hrvatskom državljanstvu (Narodne novine broj: 53/91, 70/91, 28/92,
   113/93, 04/94, 130/11, 110/15, 102/19 i 138/21)  
3. Zakon o prebivalištu (Narodne novine broj: 144/12 i 158/13)
4. Zakon o osobnoj iskaznici (Narodne novine broj: 62/15, 42/20, 144/20)
5. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine broj: 77/99,
   133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15, 42/20)
6. Zakon o strancima (Narodne novine broj: 133/20)
7. Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima   
    njihovih obitelji   (Narodne novine broj: 66/19, 53/20 i 144/20)
8. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (Narodne novine broj: 94/18, 42/20)
9. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj: 67/08, 48/10, 74/11,
    80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) - SAMO GLAVA IX. VOZAČI
 
 
16. I. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB
17. II. POSTAJA PROMETNE POLICIJE ZAGREB
     stručni referent za poslove prekršajnog postupka 
 
Opis poslova:
 
Obavlja poslove prekršajnog postupka, zadužuje i razdužuje policijske službenike sa obrascima za vođenje prekršajnog postupka, priprema predmete prekršajnog postupka u policijskoj postaji, vodi propisane evidencije, obavlja druge poslove prekršajnog postupka po zapovjedi nadređenog službenika.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj: 75/21.) 
2. Prekršajni zakon (“Narodne novine“ broj: 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i       
    118/18.) 
 
 

PLAĆA RADNIH MJESTA

 
  • Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015, 100/2015, 71/2018, 59/2019, 73/2019 i 63/2021), i Odlukom o visini osnovice za obračun place za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br.40/2009).
 
 

Stranica