Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /PU_ZG/ilustracije/zapošljavanje o.jpg

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama

                                                                                                               *P/3799538*
                                                            REPUBLIKA HRVATSKA
                                             MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA    
                                                POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
KLASA: NK-112-01/22-03/2
URBROJ:  511-19-18-22-24
Zagreb, 17. svibnja 2022.
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15-Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske,  61/17, 70/19 i 98/19), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/22-01/338, Urbroj: 514-08-01-02/02-22-02 od 27. travnja 2022. godine Ministarstvo unutarnjih poslova,  Policijska uprava  zagrebačka, raspisuje
 
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
 
1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA  PITANJA STRANACA
     ODJEL ZA STATUSNA PITANJA STRANACA
 
   viši upravni referent za strance – 1 izvršitelj/ica  
 
  Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine,
  područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili
  znanstveno područje biomedicine i zdravstva
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
2. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
     SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE 
     ODJEL PRAVNIH POSLOVA
 
   stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, magistar prava  
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
3. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL EKONOMATA
 
   voditelj Odjela ekonomata – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih ili tehničkih
  znanosti  
- najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
4. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA
 
   stručni suradnik - analitičar – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, magistar ekonomije
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
5. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
 
   stručni savjetnik za poslove tekućeg održavanja – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje tehničkih, prirodnih ili
  društvenih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
6. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
 
   stručni savjetnik – voditelj ugostiteljstva – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih, tehničkih ili
  biotehničkih znanosti
- najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti  primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Za sva navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca. 
 
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56 Zakona o državnim službenicima.   
 
U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i točan naziv ustrojstvene jedinice i  radnog mjesta na koje  se prijavljuje.  
 
Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.  
 
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  https://zagrebacka-policija.gov.hr   

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1. životopis,
2. presliku diplome,   
3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i  razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
5. presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni stručni ispit),
6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Služba za pravne poslove i ljudske potencijale
Zagreb, Petrinjska 30,
s naznakom “za javni natječaj”

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/2017, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na  natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne  dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.         
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua). 
 
Komisija u razgovoru s kandidatima (intervjuu) utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje ne podnesu pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama u postupku javnog natječaja. Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a dostavili su e-adrese u prijavi na natječaj, bit će poslana elektroničkom poštom na te e-adrese.
 
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.

Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  https://zagrebacka-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
 
Izabrani kandidat/kinja  bit će pozvan/a  da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr   
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
 
                                                                                                         N A Č E L N I K
                                                                      
                                                                                                            Marko Rašić

 
 
 
OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA  
 
1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA  PITANJA STRANACA
    ODJEL ZA STATUSNA PITANJA STRANACA
    viši upravni referent za strance
 
Opis poslova: 
 
Neposredno obavlja poslove u svezi produženog boravka, trajnog nastanjenja, otkaza boravka, izdavanja viza, izdavanja osobnih karata i putnih isprava za strance; postupa po zahtjevima azilanata, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke; vodi upravni postupak.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09, 110/21)
2. Zakon o strancima (Narodne novine broj: 133/20)
 
 
2. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE 
    ODJEL PRAVNIH POSLOVA
    stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove   
 
Opis poslova: 
 
Obavlja najsloženije poslove iz područja imovinsko-pravnih poslova; priprema detaljna očitovanja, izvješća te prijedloge za sporove u kojima sudjeluje Ministarstvo (radno-pravni, naknade štete, izvansudske nagodbe i dr.); prati donošenje pravnih propisa i njihovo provođenje; obavlja pripremne radnje i prikuplja podatke za rješavanje o predstavkama. Zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudom RH te s tim u svezi poduzima sve pravne radnje vezano za pokrenute upravne sporove iz djelokruga Odjela.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o državnim službenicima (Narodne novine broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08,
   34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 61/17, 70/19 i   
   98/19)
2. Zakon o policiji (Narodne novine broj: 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15 i 66/19)
3. Zakon o parničnom postupku (Narodne novine broj: 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01,
    117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i 70/19)
4. Zakon o obveznim odnosima (Narodne novine broj: 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i
    126/21)
 
 
3. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL EKONOMATA
    voditelj Odjela ekonomata   
 
Opis poslova: 
 
Obavlja realizaciju nabave potrošnog materijala, rezervnih dijelova i usluga za potrebe PU, naručuje i ugovara nabavu, vodi evidenciju o rokovima isporuke, surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Ministarstva iz djelokruga rada, obavlja druge poslove po nalogu načelnika.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 120/16)
2. Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
    (Narodne novine10/12)
 
 
4. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA
    stručni suradnik – analitičar   
 
Opis poslova: 
 
Analitičari u PU izrađuju detaljan financijski plan po podpozicijama, odnosno razrađuju planirane pozicije iz Ministarstva u sjedištu, izrađuju financijski plan vlastitih prihoda i financijske analize za potrebe rukovodstva uprave i Ministarstva u sjedištu, prate izvršenje financijskih planova i o tome izvješćuju rukovodstvo uprave, te rade druge zadatke prema potrebi iz svog područja rada.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o proračunu ( Narodne novine broj: 144/21 )
2. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu  (Narodne novine
    broj: 37/22.)
3. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( Narodne novine broj: 124/14,
    115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
4. Zakon o računovodstvu  ( Narodne novine broj 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i
    47/20)
5. Zakon o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 120/16)
 
 
5. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    stručni savjetnik za poslove tekućeg održavanja   
 
Opis poslova: 
 
Koordinira i kontrolira rad radnicima Odjela na tekućem održavanju; brine o preventivnom održavanju, primjeni propisa iz djelokruga rada, te o izdavanju i nošenju zaštitne odjeće i obuće.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o gradnji (Narodne novine broj: 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
2. Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19)
3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj:
    78/15, 118/18 i 110/19)
4. Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine broj: 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
 
 
6. SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA 
    SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKH POSLOVA
    ODJEL USLUŽNIH POSLOVA
    stručni savjetnik – voditelj ugostiteljstva   
 
Opis poslova: 
 
Priprema i izrađuje normative prehrane, jelovnike, kalkulacije cijena prehrane; osmišljava i unapređuje sve vidove kvalitete prehrane; kontrolira prehranu u svim objektima i na terenu, uskladištenje i utrošak namirnica prema normativima; surađuje sa nabavnom službom u pogledu izbora sirovina; organizira zdravstveni i higijenski nadzor nad osobljem u kuhinjama; prati propise iz područja ugostiteljstva.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:  
 
1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, (Narodne novine broj: 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)
 
 

PLAĆA RADNIH MJESTA

 
Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015, 100/2015, 71/2018, 59/2019, 73/2019 i 63/2021), i Odlukom o materijalnim i nematerijalnim pravima, drugim naknadama te visini osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine br. 16/22)
 

Stranica