Ponuda za servis i popravak plinskih kondenzacijskih bojlera Viessmann


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
 
PONUDA
 
 
ZA SERVIS I POPRAVAK PLINSKIH KONDENZACIJSKIH BOJLERA
 
 

Zagreb, listopad 2022.

 
 
 
S A D R Ž A J:
 
 
I           UPUTE PONUDITELJIMA
 
 
II          OBRAZAC PONUDE:
 
A) PONUDBENI LIST ZA USLUGU REDOVNOG ODRŽAVANJA PLINSKIH BOJLERA
 
 
III         IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA IZ
DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
 
 
IV        OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU
 
 
 
I    UPUTE PONUDITELJIMA
 
POSTUPAK NABAVE ZA USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA PLINSKIH BOJLERA
 
1. Naziv i sjedište naručitelja, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa
    elektronske pošte
 
            Policijska uprava zagrebačka, Zagreb, Ulica Matice hrvatske 4, OIB:36162371878
            Telefon: 01/3656-643;  Faks: 01/3656-632, mob. 091/4563-868
            E.mail: vvlaovic@mup.hr   
           
2. Osoba ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima
Služba materijalno-financijskih poslova, Zagreb, Nehajska 7
 
Dejan Leko,  mob. 099/3260-562
fax: 01/3656-632
 
3. Opis predmeta nabave
 
Opis predmeta nabave: Predmet nadmetanja je nabava usluge redovnog održavanja plinskih kondenzacijskih bojlera i kotlova  marke VIESSMAN.
Ponuditelj je obvezan nuditi cjelokupan predmet nabave.
 
4. Tehnička specifikacija predmeta nabave:
 
  1. Ponuditelj je obvezatan u cijenu redovnog održavanja uračunati sav potreban materijal, radne sate, troškove dolaska i druge nenavedene troškove koji  su potrebiti da bi se servis navedenih plinskih naprava obavio u cijelosti.
 
  1. Ponuditelj će u cijeni redovnog održavanja naručitelju izraditi ovjereni Protokol o ispravnosti   
navedenih plinskih naprava
 
  1. Ponuditelj je obvezan nakon servisa Naručitelja pismeno izvijestiti o provedenom postupku (pravilno popunjenim i od strane predstavnika ovjerenim radnim nalogom), kao i uočenim nedostatcima na plinskim napravama, a koji ne ulaze u cijenu redovnog održavanja, te poslati ponudu  za otklanjanje istih.
 
            e)  Naručitelj zadržava pravo, nakon redovnog održavanja o vlastitom trošku angažirati
     neovisnu ovlaštenu tvrtku za kontrolu kvalitete obavljenog redovitog servisa, kojom prilikom    
     će obavijestiti Ponuditelja da bude prisutan njihov predstavnik.
 
       f)  Navedeni servisi obavljati će se u objektima :
 
f1)  ulica Matice hrvatske 4 , Zagreb
 
f2) Policijska postaja Samobor ,Mirnovečka 23a
 
OPĆENITO
 
Odabrani Ponuditelj obvezan je prije početka obavljanja poslova iz ovog predmeta nabave dostaviti popis zaposlenika i vozila Naručitelju, a koji će u najkraćem roku  povratno  izvijestiti Ponuditelja o suglasnosti sa dostavljenim popisom.
Naručitelj će osigurati  pristup za  vozila  i zaposlenike iz popisa koji će obavljati navedene radove. Svi radovi na redovnom održavanju moraju odgovarati važećim europskim propisima, kao i Pravilniku o tehničkim normativima servisa kondenzacijskih bojlera.
Ugrađivati se smiju samo originalni dijelovi i sklopovi, kao i potrošni materijal prvorazredne kvalitete, sukladno tehničkim karakteristikama bojlera.
Davatelj usluge se obvezuje sve zahvate i radove obaviti kvalitetno i stručno sukladno pravilima struke.
 
5. Vrsta, kvaliteta, opseg ili količina predmeta nabave:
         
            Predmet nabave detaljno je specificiran u tehničkoj specifikaciji (točka 4a, 4b, 4c, 4d, 4e,             4f), te ponudbenom listu A i B koje su dio obrasca ponude (II).
 
6. Mjesto isporuke robe, izvođenja radova ili pružanja usluga:
 
Sukladno iskazanim potrebama na objektima Policijske uprave zagrebačke ( točka 4.f).                                                 
 
7. Rok isporuke roba i usluga, rok završetka radova, ili duljina trajanja narudžbenice:
           
Narudžbenica vrijedi za jedan ciklus redovnog servisa bojlera, a isti         započinje od dana
potpisivanja narudžbenice.
 
8. Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja:
 
Nije dopušteno nuđenje po grupama, ponuda mora biti kompletna.
 
9. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv izdavatelja   
    dokaza, te vrijednosni pokazatelji dokaza ako se mogu iskazati:
 
  1. Pravna i poslovna sposobnost
 
Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda kojom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave, da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio (ne starija od 6 mjeseci).
          
  1. Tehnička i stručna sposobnost
             
                  Potvrdu ovlaštene organizacije o stručnoj osposobljenosti ponuditelja za                          poslove održavanja i popravaka plinskih kondenzacijskih bojlera marke VIESSMANN te da ima   
                  osposobljene osobe  i da raspolaže potrebnom opremom.
 
 
            Vrijednost pokazatelja sposobnosti ponuditelja
 
            Ponuditelj je sposoban ako je priložio sve tražene dokaze iz poziva za nadmetanje pod točkom 9., u izvorniku ili neovjerenoj preslici.
 
            Ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju navedenu u ovim uputama smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati u daljnji postupak razmatranja.
 
Naručitelj će nakon prihvaćanja ponude, od odabranog ponuditelja zatražiti potrebite izvornike  ili preslike priloženih dokaza o sposobnosti ovjerene kod nadležnog tijela, javnog bilježnika (ukoliko nisu dostavljeni).
 
10. Dio ponude koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditeljima / podisporučiteljima, te  
      podatke o podizvoditeljima / podisporučiteljima kojima će ponuditelj ustupiti dio ponude:
 
Nije dopušteno angažiranje podizvođača.
 
11. Podaci koji se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda:
 
Ponuda mora biti izrađena prema uvjetima naznačenim u dokumentaciji za nadmetanje, u papirnatom obliku, napisana neizbrisivom tintom. Na obrascu ponude i ponudbenim listovima (A i B) koji su njegov sastavni dio moraju se popuniti svi traženi podaci za predmet nabave. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju ne smije se brisati, a u slučaju ispravljanja teksta od strane ponuditelja, pogrešni tekst se mora precrtati, upisati ispravni tekst i ispravak ovjeriti pečatom i potpisom osobe koja će potpisati ponudu.
Ponuda se predaje u izvorniku, a uz OBRAZAC PONUDE prilažu se dokazi o sposobnosti sukladno uvjetima navedenim pod točkom 9. ove dokumentacije za nadmetanje, te Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta navedenih pod brojem III. ove dokumentacije i označenim rednim brojem potrebnih privitaka prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje.
Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, te označiti rednim brojevima stranice. Oznaka sadrži redni broj stranice u ponudi kroz ukupni broj stranica (npr.1/40, 2/40….)
Uzorke i sastavne dijelove ponude u papirnatom obliku koji ne mogu biti uvezani, Ponuditelj mora obilježiti nazivom, označiti ih kao dijelove ponude i dostaviti ih zajedno s ponudom.
 
Način dostave ponuda:
 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu:
 
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
Mjesto dostave ponuda: SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Petrinjska 30, Zagreb, soba 307.
te obveznim nazivom Ponuditelja i naznakom: NE OTVARAJ – „Ponuda za servis i popravak plinskih bojlera Viessmann“.
 
Ponuditelj može predati samo jednu ponudu, poštom preporučeno ili neposredno             naručitelju.
            Ponude koje ne stignu na naznačenu adresu, odnosno mjesto otvaranja do zadanog   
termina, biti će neotvorene vraćene ponuditeljima.
Ponude se ne otvaraju javno.
Otvorene ponude ostaju kod naručitelja i ne vraćaju se ponuditelju.
 
12. Način izračuna cijena za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili način
      promjene cijene:
 
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave, kako je to naznačeno na             obrascu ponude i ponudbenom listu A.
 
U ponudbenom listu za servis plinskih bojlera (A)
 
u stupac (5) - upisuje se jedinična cijena za cjelokupan servis navedenih plinskih bojlera bez PDV-a.
u stupac (6) - upisuje se ukupna cijena servisa plinskih bojlera (jed. cijena x br. servisa) bez PDV-a.
 
U ponudbenom listu za popravak plinskih bojlera (B i C)
 
u stupac (5) - upisuje se jedinična cijena za cjelokupan popravak navedenih plinskih bojlera bez PDV.
u stupac (6) - upisuje se ukupna cijena popravka plinskog bojlera (jed. cijena x br. servisa) bez PDV.
 
 
Svi troškovi dolaska servisera, vrijeme rada, materijal, dijelovi, te ostali troškovi koji su potrebni da se usluga (servis) sukladno posebnim pravilima struke koji vrijede za ovakvu vrstu usluge, izvede do potpune izvedbene i uporabne funkcije te eventualni popusti moraju biti ugrađeni u jediničnu cijenu bez PDV-a.
 
Za vrijeme trajanja narudžbenice cijena ponude je nepromjenjiva.
 
13. Valuta ili valute u kojima cijena ponude mora biti izražena
Cijene u ponudi moraju biti izražene u kunama.
 
14. Rok, način i uvjeti plaćanja:
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog proračuna po izvršenju usluge, u roku koji navede Ponuditelj, ali ne kraće od 30 dana od dana ispostavljenog računa.
 
15. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i mora biti do realizacije eventualno ugovorenog posla, ali ne kraće od 60 dana od dana otvaranja ponuda s tim da Naručitelj može pismenim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponude.

16. Kriterij odabira ponude: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda s navođenjem
      kriterija koji će se primijeniti:
 
Najniža cijena sveukupnih radova servisa opisanih u ponudbenom listu A .
 
18. Jezik ili jezici na kojima se izrađuje ponuda ili dio ponude:
 
Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku.
 
19. Datum i vrijeme dostave i otvaranja ponuda:
 
            Datum:14.10.2022.
            Vrijeme: 14,00 sati
 
20. Bitni uvjeti narudžbe:
 
Odabranom ponuditelju Naručitelj će dostaviti ovjerenu narudžbenicu za redovan servis kondenzacijskih bojlera, prema cijenama i ostalim uvjetima navedenim u ponudi, sa rokom važenja  jednog ciklusa redovnog servisa.
 
21. Potrebne izjave:
 
  1. Izjava ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz predmetne dokumentacije za  
nadmetanje (pod brojem III).
Navedenu izjavu je potrebno ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe ponuditelja.
Izjava ponuditelja o nekažnjavanju iz predmetne dokumentacije za nadmetanje (pod
brojem IV).
 
  1. Ovjerenu Izjavu ponuditelja da će tijekom izvođenja radova biti angažirani zaposlenici koji su u redovnom ranom odnosu, te da se za iste redovno uplaćuju davanja  propisana zakonom Republike Hrvatske
 
 

Stranica