Ponuda za uslugu servisa i popravak kotlovnica u objektima Policijske uprave zagrebačke


 

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
PONUDA
 
ZA USLUGU SERVISA I POPRAVKA KOTLOVNICA U OBJEKTIMA
POLICIJSKE UPRAVE ZAGREBAČKE
 

Zagreb, listopad 2022.

 
S A D R Ž A J:
 
 
I           UPUTE PONUDITELJIMA
 
II          OBRAZAC PONUDE
 

III         PONUDBENI LIST ZA USLUGU REDOVNOG SERVISA KOTLOVNICA

     

IV        PONUDBENI LIST ZA POPRAVKE U KOTLOVNICAMA
           
V         IZJAVA PONUDITELJA O PRIHVAĆANJU OPĆIH I POSEBNIH UVJETA IZ
DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE
 
VI        OBRAZAC IZJAVE O NEKAŽNJAVANJU
 
 
I    UPUTE PONUDITELJIMA
 
POSTUPAK  NABAVE ZA USLUGU SERVISA I POPRAVKA KOTLOVNICA
 
1. Naziv i sjedište naručitelja, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te
    adresa elektronske pošte      
            Policijska uprava zagrebačka,
            Zagreb, Ulica Matice hrvatske 4,
            MB:3281418, OIB 36162371878
            Telefon: 01/3656-643
            Faks: 01/3656-632
           E.mail: vvlaovic@mup.hr
 
2. Osobe ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:
 
Odjel materijalno-financijskih poslova, Zagreb, Nehajska 7
 
Dejan Leko,  mob. 099/3260-562
fax: 01/3656-632
 
OPĆENITO
 
Naručitelj će osigurati  pristup za vozila  i zaposlenike koji će obavljati navedene usluge.
Svi radovi na popravcima moraju odgovarati važećim europskim propisima.
Ugrađivati se smiju samo originalni dijelovi i sklopovi, kao i potrošni materijal
prvorazredne kvalitete, sukladno tehničkim karakteristikama uređaja.
Davatelj usluge se obvezuje sve zahvate i radove izvršiti kvalitetno i stručno u skladu sa pravilima struke.
Davatelj usluge je obvezan naručitelju nakon završetka popravka i servisa kotlovnica, u pisanom obliku dostaviti potpisane radne naloge od korisnika na objektu sa opisom radova, broja radni sati i utrošenih dijelova.
Ponuditelj je obvezan za slučaj kvara na kotlovnicama ili neke druge žurne intervencije odazvati se odmah naručitelju,te unutar 24 sata otkloniti kvar ukoliko je u mogućnosti.
Nakon izvršenog redovnog servisa Ponuditelj će u pisanom obliku izvijestiti naručitelja o eventualno uočenim nedostatcima na kotlovnicama, a koji su bitni za ispravno funkcioniranje istih.
 
3. Tehnička specifikacija predmeta nabave:
 
    Tehnička specifikacija obuhvaća slijedeće poslove:
 
 1. PLAMENIK "WEISHAUPT"
 
 1. Redovni servis obuhvaća slijedeće radove:
 
 • čišćenje kućišta plamenika, ventilacijskog kola, fotoćelija, elektroda i kablova, te podešavanje paljenja
 • ispitivanje funkcionalnosti svih dijelova plamenika  i plinske rampe, puštanje u pogon, regulacija rada uređaja (sagorijevanje), mjerenje i izdavanje protokola (atest) sa rezultatom mjerenja i postavljenim vrijednostima na sigurnosnim uređajima (priložiti uz radni nalog).
 •  
 • zamjenu neispravnih dijelova uključiti u cijenu redovnog servisa
 
 1. Navedeni servisi obavljati će se na slijedećim objektima:
 
 1. PP MAKSIMIR – Zagreb, Petrova 152
 2. Plamenik "Waishaupt" G3  (kom. 2)
 2. PP DUGO SELO – Antuna Mihanovića 2
           -    Plamenik "Waishaupt" G3  (kom. 1)
 3. PP SVETI IVAN ZELINA – Zagrebačka 30
           -    Plamenik "Waishaupt" L3  (kom. 2)
 4. BREGANA – Samoborska ulica 12
           -    Plamenik "Waishaupt" WL 30  (kom. 1)
 5.  PP TRNJE – Kruge 52
          -    Plamenik "Waishaupt" L-5Z  (kom. 1)
      6. PP NOVI ZAGREB – Trg Narodne zaštite 1
          -     Plamenik „Waishaupt“   WL-402 A (kom. 2) 
       7. PP JASTREBARSKO – I. B. Mažuranić 1
          -     Plamenik „Waishaupt“   WL-402 A (kom. 1) 
      
                    
3.2.   PLAMENIK "RIELLO"
 
 1. Servisiranje plamenika obuhvaća slijedeće radove:
 
         -  čišćenje kućišta plamenika, ventilacijskog kola i uređenje paljenja, fotoćelija,  
 elektroda i kablova
         -  ispitivanje funkcionalnosti svih dijelova plamenika, puštanje u pogon,  
 regulacija rada uređaja (sagorijevanje), mjerenje i izdavanje protokola ( atest) sa
 rezultatom  mjerenja i postavljenim vrijednostima na sigurnosnim uređajima
 
         -  zamjenu neispravnih dijelova uključiti u cijenu redovnog servisa
        
b)  Navedeni servisi obavljati će se na slijedećim objektima:
 
 1.  SD NOVA VES 72
 2. Plamenik "Riello" 40 GS  (kom 2)
 3.  
 4.  SERVIS HIDROTERM KOTLOVA
 
 1. Redovni servis obuhvaća slijedeće radove:
 
 • čišćenje kućišta plamenika te ostalih dijelova
 • ispitivanje funkcionalnosti svih dijelova plamenika  i plinske rampe, puštanje u pogon, regulacija rada uređaja (sagorijevanje), mjerenje i izdavanje protokola (atest) sa rezultatom mjerenja i postavljenim vrijednostima na sigurnosnim uređajima (priložiti uz radni nalog).
 
 • zamjenu neispravnih dijelova uključiti u cijenu redovnog servisa
 
 1. Redovni servis će se obavljati na sljedećim objektima:
 
 1. PP SESVETE – Sesvete, Kašinska 1b   (kom. 2)
 
 1. Rok isporuke roba i usluga, odnosno rok završetka radova, ili duljina trajanja ugovora:
 
            Rok izvedbe usluga će biti najviše 20 dana od dana primitka narudžbenice. Ukoliko odabrani ponuditelj prekorači ugovoreni rok isporuke, Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu u visini od 0,5 promila od ukupno ugovorne vrijednosti predmeta nabave za svaki dan prekoračenja roka, s time da sveukupno, ugovorna kazna ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti predmeta nabave.
 
5. Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja:
 
Nije dopušteno nuđenje po grupama, ponuda mora biti kompletna.
 
 
6. Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, naziv dokaza sposobnosti, naziv izdavatelja dokaza, te vrijednosni pokazatelji dokaza ako se mogu iskazati:
 
a) Izvadak iz poslovnog, sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra, ili drugog odgovarajućeg registra, (ne stariji od 6 mjeseci od dana slanja poziva za nadmetanje), iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti u okviru koje je i predmet nabave, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
 
b)  Izjava o nekažnjavanju  (Obrazac izjave nalazi se pod brojem IV. u ovoj dokumentaciji)a gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj za zastupanje gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela zbog sudjelovanja u zločinačkoj organizaciji, korupciji, prijevari i pranju novca odnosno odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta sukladno posebnim propisima zemlje sjedišta gospodarskog subjekta.
 
c) Ovjerenu Izjavu ponuditelja da će tijekom izvođenja radova biti angažirani zaposlenici koji su u redovnom ranom odnosu, te da se za iste redovno uplaćuju davanja  propisana zakonom Republike Hrvatske
 
 
7. Vrijednost pokazatelja sposobnosti ponuditelja
 
            Ponuditelj je sposoban ako je priložio sve tražene dokaze iz poziva za nadmetanje pod točkom 6., u izvorniku ili preslici.
 
Ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju navedenu u objavi javnog nadmetanja i ovim uputama smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati u daljnji postupak razmatranja
 
8. Podaci koji se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda:
 
Ponuda mora biti izrađena prema uvjetima naznačenim u dokumentaciji za nadmetanje, u papirnatom obliku, napisana neizbrisivom tintom. Na obrascu ponude i ponudbenom listu koji je njegov sastavni dio moraju se popuniti svi traženi podaci za predmet nabave. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju ne smije se brisati, a u slučaju ispravljanja teksta od strane ponuditelja, pogrešni tekst se mora precrtati, upisati ispravni tekst i ispravak ovjeriti pečatom i potpisom osobe koja će potpisati ponudu.
Ponuda se predaje u izvorniku, a uz OBRAZAC PONUDE prilažu se dokazi o sposobnosti sukladno uvjetima navedenim pod točkom 6. ove dokumentacije za nadmetanje, te Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta navedenih pod brojem V. ove dokumentacije i označenim rednim brojem potrebnih privitaka prema redoslijedu navedenom u dokumentaciji za nadmetanje.
Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude, te označiti rednim brojevima stranice. Oznaka sadrži redni broj stranice u ponudi kroz ukupni broj stranica (npr.1/40, 2/40….)
Uzorke i sastavne dijelove ponude u papirnatom obliku koji ne mogu biti uvezani, Ponuditelj mora obilježiti nazivom, označiti ih kao dijelove ponude i dostaviti ih zajedno s ponudom.
 
Način dostave ponuda:
 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici  s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja i naznakom: NE OTVARAJ – „Ponuda za servis i popravak kotlovnica“.
 
Ponuditelj može predati samo jednu ponudu, poštom preporučeno ili neposredno naručitelju.
 
 
9. Način izračuna cijena za predmet nabave, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene ili način promjene cijene:
 
Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave,kako je to naznačeno na obrascu ponude i ponudbenom listu. Cijene ponude upisuju se  tako da se jedinična cijena za navedenu pojedinu uslugu upisuje bez PDV-a  (jedinična cijena x iskazana količina servisa po pojedinim stavkama). Porez na dodanu vrijednost obračunava se na ukupnu cijenu usluge.
Svi troškovi rada, materijala te ostali troškovi koji su potrebni da se obavi popravak ili servis, sukladno posebnim pravilima struke koji vrijede za ovakvu vrstu usluge, izvede do potpune izvedbene i uporabne funkcije te eventualni popusti moraju biti ugrađeni u jediničnu cijenu bez PDV.
Za vrijeme trajanja narudžbenice cijena ponude je nepromjenjiva.
 
 
10. Valuta ili valute u kojima cijena ponude mora biti izražena:
 
Cijene u ponudi moraju biti izražene u kunama.
 
 
 
11. Rok, način i uvjeti plaćanja:
 
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog proračuna po izvršenju usluge, u roku koji navede Ponuditelj, ali ne kraće od 30 dana od dana ispostavljenog računa.
 
12. Rok valjanosti ponude:

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi i mora biti do realizacije eventualno ugovorenog posla, ali ne kraće od 60 dana od dana otvaranja ponuda s tim da Naručitelj može pismenim putem zatražiti produženje roka valjanosti ponude.

 
13. Vrsta, sredstvo jamstva i uvjeti jamstva:
 
            Jamstveni rok za izvedene radove usluge servisiranja kotlovnica iznosi godinu dana, a za radove na popravcima najmanje dvije (2) godine .
 
14. Kriterij odabira ponude:  najniža cijena
 
15. Datum, vrijeme i mjesto dostave i otvaranja ponuda:
 
Datum:14.10.2022.
Vrijeme: 14:00 sati
 
Mjesto dostave ponuda: Mjesto dostave ponuda: SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Petrinjska 30, Zagreb, soba 307.
Ponude koje ne stignu na naznačenu adresu, odnosno mjesto otvaranja do    
zadanog termina, biti će neotvorene vraćene ponuditeljima.
            Ponude se ne otvaraju javno.
Otvorene ponude ostaju kod naručitelja i ne vraćaju se ponuditelju.
 
16. Potrebne izjave:
 
Izjava ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta iz predmetne
dokumentacije za nadmetanje (pod brojem V).
Navedeno je potrebno ovjeriti pečatom i potpisom odgovorne osobe ponuditelja.
Ponuditelj je obavezan popuniti obrazac izjave o nekažnjavanju (pod brojem VI)
 

Stranica