23.11.2022. - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /PU_ZG/ilustracije/Nalipero.jpg

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama  REPUBLIKA HRVATSKA
   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA    
      POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
Zagreb, 23. studenoga 2022. godine
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15-Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske,  61/17, 70/19 i 98/19), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/22-01/645 Urbroj: 514-08-01-02/02-22-04 od 15. studenoga 2022. godine Ministarstvo unutarnjih poslova,  Policijska uprava  zagrebačka,  raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
 
1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
    ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
  
     voditelj Odjela za prijavništvo i osobne isprave – 1 izvršitelj/ica  
 
 Stručni uvjeti:
-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski    
  sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih, prirodnih,
  tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i
  zdravstva,
- najmanje 4 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
2. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
    ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
  
     viši upravni referent  za prijavništvo i osobne isprave – 3 izvršitelj/ica  
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine,
  područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili
  znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
3. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
 
      upravni referent za prijavništvo i osobne isprave –  20 izvršitelja/ica
 
 Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
4. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PROMETNE ISPRAVE
 
     upravni referent za prometne isprave – 12 izvršitelja/ice
 
 Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
 
5. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
    ODJEL ZA POSLOVE ORUŽJA
  
   viši upravni referent  za poslove oružja – 1 izvršitelj/ica  
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine,
  područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili
  znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
6. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
    ODJEL ZA POSLOVE ORUŽJA
  
   upravni referent  za poslove oružja – 1 izvršitelj/ica  
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
7. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA
     Odjel za statusna pitanja stranaca
     upravni referent za strance – 1 izvršitelj/ica  
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,   
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
8. IX. POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
    viši upravni referent – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine,
  područje društvenih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili
  znanstveno područje biomedicine i zdravstva,
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
9. POLICIJSKA POSTAJA VELIKA GORICA
    upravni savjetnik – 1 izvršitelj/ica 
 
Stručni uvjeti:
      - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski
        sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje društvenih, prirodnih,
        tehničkih, biotehničkih ili humanističkih znanosti ili znanstveno područje biomedicine i
        zdravstva,
      - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
10. POLICIJSKA POSTAJA ZAPREŠIĆ 
     upravni referent – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,  
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
 
11. POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO
     upravni referent – 2 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema; gimnazija ili srednja strukovna škola,  
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- položen državni stručni ispit
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti  primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Za sva navedena radna mjesta obvezni probni rad traje tri mjeseca. 
 
Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno čl. 56 Zakona o državnim službenicima.   
 
U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i točan naziv ustrojstvene jedinice i  radnog mjesta na koje  se prijavljuje.  
 
Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.  
 
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  https://zagrebacka-policija.gov.hr   
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 
Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis,
2. presliku diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta za koja je kao uvjet predviđena srednja stručna sprema, 
3. elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji iz kojih je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema,
4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju kao što je navedeno u stručnim uvjetima za pojedino radno mjesto (uvjerenje/potvrda, ugovor  o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i  razdoblje u kojem je kandidat obavljao  navedene poslove),
5. presliku isprave o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni stručni ispit)
6. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Služba za pravne poslove i ljudske potencijale
Zagreb, Petrinjska 30,
s naznakom “za javni natječaj”

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na  natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne  dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj, telefonski obrate na broj 01 4563 555 ili porukom na e-mail mrakovic@mup.hr  radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe. 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.          
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua). 
 
Komisija u razgovoru s kandidatima (intervjuu) utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje ne podnesu pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama u postupku javnog natječaja. Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a dostavili su e-adrese u prijavi na natječaj, bit će poslana elektroničkom poštom na te e-adrese.
 
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  https://zagrebacka-policija.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
 
Na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
 
Izabrani kandidat/kinja  bit će pozvan/a  da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr   
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
                                                                                                          N A Č E L N I K
                                                                      
                                                                                                            Marko Rašić
 
 
 
 
 
 
OPIS POSLOVA I PRAVNI IZVORI ZA TESTIRANJE KANDIDATA  
 
1. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
    ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
   voditelj Odjela za prijavništvo i osobne isprave   
 
Opis poslova:
 
Upravlja, organizira i kontrolira rad djelatnika u Odjelu, prati propise iz djelokruga rada, stručno usmjerava i educira djelatnike, rješava najsloženije upravne predmete, te pruža stručnu pomoć i obavlja kontrolu upravnih poslova u PP koji ih samostalno obavljaju. Odgovara za pravodoban, stručan i zakonit rad Odjela. Vodi upravni postupak i rješava upravne stvari iz djelokruga Odjela u odsutnosti voditelja Službe. Zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudom RH te s tim u svezi poduzima sve pravne radnje vezano za pokrenute upravne sporove iz djelokruga Odjela.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
  1. Zakon o prebivalištu („Narodne novine“ broj 144/12 i 158/13)
  2. Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine“  broj  62/15, 42/20, 144/20)
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj  47/09 i 110/21)
 
 
2. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
    ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
   viši upravni referent  za prijavništvo i osobne isprave   
 
Opis poslova: 
Vodi upravni postupak po službenoj dužnosti ili povodom zahtjeva građana u poslovima prebivališta i boravišta, poslovima MBG, osobnih iskaznica i ispravljanja netočnih podataka u evidencijama; obavlja sve potrebne radnje u upravnom postupku u svezi zahtjeva za putne isprave; provodi postupak oko izdavanja duplikata i zamjene putovnica, zajedničke putovnice; izrađuje rješenja o oduzimanju putnih isprava; unosi zabrane u terminal, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
  1. Zakon o prebivalištu („Narodne novine“ broj 144/12 i 158/13)
  2. Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine“  broj  62/15, 42/20, 144/20)
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj  47/09 i 110/21)
 
 
3. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE
    upravni referent za prijavništvo i osobne isprave
 
Opis poslova:
 
Vodi upravni postupak po službenoj dužnosti ili povodom zahtjeva građana u poslovima prebivališta i boravišta, poslovima MBG, osobnih iskaznica i ispravljanja netočnih podataka u evidencijama; obavlja sve potrebne radnje u upravnom postupku u svezi zahtjeva za putne isprave; provodi postupak oko izdavanja duplikata i zamjene putovnica, zajedničke putovnice; izrađuje rješenja o oduzimanju putnih isprava; unosi zabrane u terminal, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
  1. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (“Narodne novine” broj 77/99, 133/02,
      48/05, 74/09, 154/14, 82/15, 42/20)
  2. Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine“  broj  62/15, 42/20, 144/20)
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj  47/09 i 110/21)
 
4. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
     ODJEL ZA PROMETNE ISPRAVE
    upravni referent za prometne isprave 
 
Opis poslova:
Vodi upravni postupak i neposredno prima i rješava zahtjeve stranaka za registraciju vozila, promjenu vlasnika vozila, promjenu tehničkog stanja vozila; izdaje nalog za utiskivanje broja šasije; izdaje “Proba” pločice; obavlja odjavu vozila; prima i rješava zahtjeve stranaka za izdavanje i zamjenu vozačkih dozvola; vodi evidenciju vozača; vodi evidenciju vozača kažnjenih u kaznenom i prekršajnom postupku; vodi evidencije zdravstveno nesposobnih vozača; vodi evidenciju oduzimanja vozačke dozvole; obavlja provjere u postojećim evidencijama prijava PP na traženje pravosudnih tijela, sudaca za prekršaje i potrebe operativnog dijela službe; postupa po zamolbama; vodi propisane evidencije; unosi podatke u informacijski sustav; obavlja ispravak u evidencijama; daje informacije; odgovara na upite stranaka, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke .
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj: 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,   
   158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)- SAMO GLAVA IX. VOZAČI)
2. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09 i 110/21)
 

5. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
    ODJEL ZA POSLOVE ORUŽJA
   viši upravni referent  za poslove oružja   
 
Opis poslova: 
 
Vodi upravni postupak u svezi izdavanja odobrenja za nabavku oružja, registracije oružja, oduzimanja oružja i streljiva; vodi upravni postupak glede držanja oružja; provodi izvršenje upravnih rješenja; prima stranke; rješava složenije zamolnice drugih PU i PP; prati stanje u svezi obavljanja poslova oružja u PP i s tim u svezi usmjerava, koordinira i kontrolira njihov rad i po potrebi se neposredno uključuje u rješavanje složenijih predmeta iz nadležnosti PP iz područja te policijske uprave, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
  1. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (“Narodne novine” broj: 94/18 I 42/20)
  2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj  47/09 i 110/21)
 
 
6. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
    SLUŽBA ZA UPRAVNE POSLOVE
    ODJEL ZA POSLOVE ORUŽJA
   upravni referent  za poslove oružja   
 
Opis poslova: 
 
Zaprima, prikuplja i kompletira dokumentaciju u svezi predmeta prvostupanjskog i drugostupanjskog upravnog postupka koji se odnose na upravni postupak po pitanju oružja, pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske i reprodukcije glazbe u ugostiteljskim objektima, obavlja provjere u IS Ministarstva o vlasnicima oružja, oružju, podnesenim zahtjevima i izdanim odobrenjima za nabavu oružja, izdanim oružnim listovima, ažurira podatke o oružju u IS Ministarstva, odgovara na jednostavnije upite PU/PP, sastavlja jednostavne dopise i jednostavna izvješća, vodi evidenciju o zaprimljenim predmetima u Odjelu, obavlja poslove prijepisa za potrebe odjela, obavlja druge poslove u skladu s dobivenim zadacima.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (“Narodne novine” broj: 94/18 i 42/20)
2. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09 i 110/21)
 
7. SEKTOR ZA IMIGRACIJU, DRŽAVLJANSTVO I UPRAVNE POSLOVE
     SLUŽBA ZA DRŽAVLJANSTVO I STATUSNA PITANJA STRANACA
     Odjel za statusna pitanja stranaca
     upravni referent za strance  
 
Opis poslova: 
 
Neposredno zaprima podneske i pismena od stranaca u svrhu prijave boravišta, prijave promjene adrese stana stranca te izdaje potvrde strancima o izvršenim prijavama; vodi sve propisane evidencije; unosi podatke u IS; obavlja ispravak u evidencijama na IS; daje informacije; odgovara na upite stranaca, vodi upravni postupak; te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
1. Zakon o strancima (“Narodne novine” broj: 133/20)
2. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine 47/09 i 110/21)
 
8. IX. POLICIJSKA POSTAJA ZAGREB
    viši upravni referent 
 
Opis poslova: 
 
Rješava najsloženije predmete po propisima iz područja prijavništva i osobnih isprava, prometa i oružja i statusnih pitanja stranaca te hrvatskog državljanstva, vodi upravni postupak, prati stanje i izučava pojave u okviru svog djelokruga; predlaže rješenja za brži, efikasniji i kvalitetniji rad, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
  1. Zakon o prebivalištu („Narodne novine“ broj 144/12 i 158/13)
  2. Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine“  broj  62/15, 42/20, 144/20)
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj  47/09 i 110/21)
 
 
9. POLICIJSKA POSTAJA VELIKA GORICA
    upravni savjetnik  
 
Opis poslova: 
 
Koordinira obavljanje upravnih poslova u policijskoj postaji; prati propise iz djelokruga rada; stručno usmjerava i educira djelatnike; vodi upravni postupak; odgovara za pravodoban, stručan i zakonit rad na upravnim poslovima u policijskoj postaji; koordinira i prati rad izvršitelja; zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudom RH te s time u vezi poduzima sve pravne radnje vezano za pokrenute upravne sporove iz djelokruga upravnih poslova koje obavlja; surađuje s ostalim stručnim službama.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
  1. Zakon o strancima (“Narodne novine” broj: 133/20)
  2. Zakon o prebivalištu („Narodne novine“ broj 144/12 i 158/13)
  3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj  47/09 i 110/21)
10. POLICIJSKA POSTAJA ZAPREŠIĆ 
 
11. POLICIJSKA POSTAJA DUGO SELO
    
upravni referent
 
Opis poslova: 
 
Provodi upravni postupak vezano uz rješavanje statusnih pitanja stranaca; stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva; prebivališta i boravišta, te dodjele matičnog broja građana; izdavanja osobnih iskaznica i putnih isprava; registracije vozila; izdavanja vozačkih dozvola; poslove vezane za držanje i nošenje oružja; vodi propisane evidencije.
 
Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:
 
  1. Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine“  broj  62/15, 42/20, 144/20)
  2. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj  47/09 i 110/21)
  1. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (“Narodne novine” broj 77/99, 133/02,
      48/05, 74/09, 154/14, 82/15, 42/20)

PLAĆA RADNIH MJESTA


Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014, 76/2015, 100/2015, 71/2018, 59/2019, 73/2019, 63/2021, 13/2022 i 31/2022), i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (NN 56/2022).
 
 
 


Stranica

Dokumenti i linkovi