Ponuda za servis i popravak agregata u objektima PU zagrebačke


REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
 
 
 
PONUDA ZA    
 
SERVIS I POPRAVAK AGREGATA
 
U OBJEKTIMA PU ZAGREBAČKE

                                                                                                                                                                                
  Zagreb, listopad 2022. godine
 
 
OPĆENITO:
 
Naručitelj će osigurati  pristup za vozila  i zaposlenike koji će obavljati navedene usluge.
Svi radovi  moraju odgovarati važećim europskim propisima.
Tijekom obavljanja gore navedenih radova obratiti pozornost da se ne ošteti druga oprema, uređaji i slično.                          
Naručitelj će nakon prihvaćanja ponude od odabranog ponuditelja zatražiti popis  zaposlenika:          ime prezime, OIB i vozila (reg. oznaka) koji će obavljati predmetne radove.
Izvođač je obavezan kod obavljanja radova iz predmeta nabave provoditi mjere zakona  Zaštite na radu.
 
Rok završetka radova: servisiranje agregata navedenim adresama iz troškovnika  je 20 radnih dana od datuma dostave narudžbenice.
 
Ukoliko će se u dogovoru sa naručiteljem radovi obavljati u dane vikenda neće se dodatno povećavati cijena usluge.
 
Opis i oznaka grupa ili dijelova predmeta nabave, ako je dopušten takav način nuđenja:
 
Nije dopušteno nuđenje po grupama, ponuda mora biti kompletna.
 
 Uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata i potrebiti prilozi ponudi:
 
  1. Preslika izvatka iz poslovnog, sudskog, strukovnog ili trgovačkog registra, ili drugog odgovarajućeg registra, iz koje je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti u okviru koje je i predmet nabave, odnosno ovjerenu izjavu ili odgovarajuću potvrdu kojom dokazuje da nije pokrenut stečajni postupak, da se ne nalazi u postupku likvidacije odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti ili da je nije već obustavio.
 
  1. Ovjerenu Izjavu ponuditelja da će tijekom izvođenja radova biti angažirani zaposlenici koji su u redovnom radnom odnosu, te da se za iste redovno uplaćuju davanja  propisana zakonom Republike Hrvatske
 
  1. Dokument iz kojeg je vidljivo da je tvrtka ovlaštena za servisiranje agregata.                                    
 
Način izračuna cijena za predmet nabave:
 
Cijena ponude izražava se za cjelokupnu grupu predmeta nabave, kako je to naznačeno u troškovniku.
Jedinična cijena u  troškovniku upisuje se bez PDV-a , a u stupac „UKUPNO“ upisuje se jedinična cijena pomnožena sa iskazanom količinom.
 Svi troškovi rada, te ostali troškovi koji su potrebni da se realizira pojedina stavka troškovnika, a sukladno posebnim pravilima struke koji vrijede za ovakvu vrstu usluge, te eventualni popusti moraju biti ugrađeni u jediničnu cijenu bez PDV-a.
 
Za vrijeme trajanja narudžbe cijena ponude je nepromjenjiva.
 
Vrijednost pokazatelja sposobnosti ponuditelja:
 
            Ponuditelj je sposoban ako je priložio sve tražene dokaze iz ove ponudbene dokumentacije, u izvorniku ili  preslici.
            Ponude koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju iz ovih uputa smatrat će se nepotpunim i neće se uzimati u daljnji postupak razmatranja.
 
            Dio ponude koji ponuditelj namjerava ustupiti podizvoditeljima / podisporučiteljima, te podatke o podizvoditeljima / podisporučiteljima kojima će ponuditelj ustupiti dio ponude:
 
Nije dozvoljeno izvođenje radova od strane podizvoditelja.
           
Podaci koji se odnose na oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponuda:
 
Ponuda mora biti izrađena prema uvjetima naznačenim u ponudbenoj dokumentaciji, u papirnatom obliku, napisana neizbrisivom tintom. Na troškovniku i obrascu ponude koji su sastavni dio, potrebno je popuniti sve tražene podatke predmeta nabave.
Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju ne smije se brisati, a u slučaju ispravljanja teksta od strane ponuditelja, pogrešni tekst se mora precrtati, upisati ispravni tekst i ispravak ovjeriti pečatom i potpisom osobe koja će potpisati ponudu.
Ponuda se predaje u izvorniku, a uz OBRAZAC PONUDE prilažu se dokazi o sposobnosti sukladno uvjetima navedenim u ovoj ponudbenoj dokumentaciji, te Izjave ponuditelja o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta.
 
Način dostave ponuda:
 
Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici  s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja i naznakom: NE OTVARAJ – „Ponuda za  servis i popravak agregata“.
 
Ponuditelj može predati samo jednu ponudu, poštom preporučeno ili neposredno naručitelju.
 
            Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem:
 
Nije primjenjivo.
 
            Podaci o dopustivosti alternativnih ponuda:
 
Alternativne ponude nisu dopuštene.
            Valuta ili valute u kojima cijena ponude mora biti izražena:
 
Cijene u ponudi moraju biti izražene u kunama.
 
            Rok, način i uvjeti plaćanja:
 
Plaćanje će se izvršiti u skladu s pravilima financijskog poslovanja korisnika Državnog proračuna po izvršenju usluge, u roku koji navede Ponuditelj, ali ne kraće od 30 dana od dana ispostavljenog računa.
 
            Rok valjanosti ponude:
 

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u ponudi, ali ne kraći od trajanja narudžbe.

                        Kriterij odabira ponude: najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda s navođenjem kriterija koji će se primijeniti:
 
Najniža cijena.
 
            Jezik ili jezici na kojima se izrađuje ponuda ili dio ponude:
 
Ponuda mora biti izrađena na hrvatskom jeziku.
 
Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:
 
Najkasnije do : 14.10.2022.
Vrijeme: 14:00  sati
Mjesto dostave ponuda: SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA, Petrinjska 30, Zagreb, soba 307.
 
            Ponude koje ne stignu na naznačenu adresu, odnosno mjesto otvaranja do zadanog termina neće se razmatrati.
 
Mjesto otvaranja ponuda: Petrinjska 30, Zagreb
 
Ponude se ne otvaraju javno.
Otvorene ponude ostaju kod naručitelja i ne vraćaju se ponuditelju.
 
Naziv i sjedište naručitelja, broj telefona, broj telefaksa, internetska adresa te adresa elektronske pošte:
           
            Policijska uprava zagrebačka, Zagreb, Ulica Matice hrvatske 4, MB:3281418
            Telefon: 01/3656-643
            Faks: 01/3656-632
            E.mail: vvlaovic@mup.hr
 
Osobe ili služba zadužena za komunikaciju s ponuditeljima:
 
            Služba materijalno-financijskih poslova, Zagreb, Nehajska 7
 
  1. Dejan Leko, mob. 099/3260-562
fax: 01/3656-632

Stranica