8.9.2023. Javni natječaj za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme

Slika /PU_ZG/ilustracije/zapošljavanje o.jpg

Pozivamo sve osobe bez radnog iskustva da se jave na Javni natječaj

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA
   MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA    
      POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
 
Zagreb, 8. rujna 2023. godine
 
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/15-Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske,  61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 78/17 i 89/19) te odobrenja Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 112-01/23-01/607, Urbroj: 514-08-01-02/05-23-02 od 08. svibnja 2023. godine Ministarstvo unutarnjih poslova,  Policijska uprava  zagrebačka,  raspisuje
 
JAVNI NATJEČAJ
 
za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme
 

1.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
     ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE
    
     viši stručni referent za ljudske potencijale - vježbenik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje društvenih ili tehničkih znanosti
 

2.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE POTENCIJALE
     ODJEL ZA LJUDSKE POTENCIJALE
    
     stručni referent za ljudske potencijale - vježbenik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- srednja stručna sprema
- gimnazija ili srednja strukovna škola
 

3.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
     ODJEL FINANCIJSKIH POSLOVA
    
     računovodstveni referent-fakturist - vježbenik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- srednja stručna sprema
- gimnazija ili srednja strukovna škola
 
 
4.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA MATERIJALNO-FINANCIJSKIH POSLOVA
     ODJEL USLUŽNIH POSLOVA 
    
     računovodstveni referent-blagajnik - vježbenik – 2 izvršitelja/ice
 
Stručni uvjeti:
 
- srednja stručna sprema
- gimnazija ili srednja strukovna škola
 
 
5.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE
    
     viši policijski tehničar za radiokomunikacije - vježbenik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje prirodnih ili tehničkih znanosti
 
 
6.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE
    
     viši policijski tehničar za računalnu tehniku - vježbenik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje prirodnih ili tehničkih znanosti
 

7.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE
    
     viši policijski tehničar za telekomunikacije - vježbenik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje prirodnih ili tehničkih znanosti
 
 
8.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL ZA INFORMATIKU I KOMUNIKACIJE
    
     viši policijski tehničar-mrežni administrator - vježbenik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje prirodnih ili tehničkih znanosti
 
 
9.  SEKTOR PRAVNIH, FINANCIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
     SLUŽBA ZA TEHNIKU
     ODJEL PROMETNE I POLICIJSKE TEHNIKE 
    
     viši policijski tehničar kolaudator - vježbenik – 1 izvršitelj/ica
 
Stručni uvjeti:
 
- završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine
- područje prirodnih ili tehničkih znanosti
 
 
Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti  primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 49. Zakona o državnim službenicima.
 
Na natječaj se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola.
 
U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi ili s radnim iskustvom u traženoj stručnoj spremi kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž. Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) od 12 mjeseci.
Vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnog rada može pristupiti polaganju državnog ispita.
U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i točan naziv ustrojstvene jedinice i  radnog mjesta na koje  se prijavljuje.  
 
Kandidati/kinje koji se prijavljuju za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.  
 
Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  https://zagrebacka-policija.gov.hr/ , a možete ga preuzeti ovdje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 

Uz prijavu na javni natječaj, kandidati/kinje su dužni priložiti:
 
1. životopis,
2. preslika diplome/svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje (osoba koja je obrazovanje završila u inozemstvu dužna je dostaviti i dokaz o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije), 
3. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu,osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi i trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica),
4. ako je u potvrdi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje evidentiran staž, potrebno je priložiti potvrdu/e svih poslodavaca odnosno drugi dokaz iz kojeg će biti vidljivo u kojoj stručnoj spremi je kandidat/kinja radio/la,
5. dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko ostvaruju takva prava.
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Služba za pravne poslove i ljudske potencijale
Zagreb, Branimirova 4
s naznakom “za javni natječaj-vježbenici”
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje ne podnesu pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama u postupku javnog natječaja, o čemu im se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
 
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, br. 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stadalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
Pozivamo sve kandidate koji su osobe s invaliditetom, ukoliko im je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj i da se, nakon podnošenja prijave na javni natječaj obrate porukom na e-mail puz.hrm@mup.hr  radi pravovremenog osiguranja odgovarajuće prilagodbe. 
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan/a je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
 
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Javni natječaj provodi Komisija za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) koju imenuje potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s tog popisa upućuje na testiranje i razgovor (intervju).              
 
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima/kinjama (intervjua). 
 
Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
 
Komisija u razgovoru s kandidatima (intervjuu) utvrđuje znanja, vještine, sposobnosti, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata/kinja za rad u državnoj službi te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu.
 
Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju ili razgovoru, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
 
Kandidat koji ne zadovolji na provedenoj provjeri, odnosno dijelu provedene provjere, ne može sudjelovati u daljnjem postupku.
 
Na web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr/ i web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora.
 
Opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta koja se popunjavaju ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  https://zagrebacka-policija.gov.hr/ istovremeno s objavom javnog natječaja. Opis poslova možete pogledati i ovdje.
 
Izabrani kandidat/kinja  bit će pozvan/a  da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na neodređeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, a nedostavljanje traženih isprava smatra se odustajanjem od prijma u državnu službu.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ i web stranici Policijske uprave zagrebačke https://zagrebacka-policija.gov.hr/   
 
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od javne objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/
 
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
 
 
                                                                                                         N A Č E L N I K
                                                                      
                                                                                                            Marko Rašić


Stranica