Kontakt policajci II. PP Zagreb

I. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Petar Zrinski", a omeđen je sa sjeverne strane Ilicom, sa zapadne strane Krajiškom ulicom, sa južne strane Jagićevom, te sa istočne strane Hochmanovom ulicom, dijelom Klaićeve i Primorskom ulicom.Granica kontakt rajona sa sjeverne strane ide Ilicom od Krajiške do Primorske ulice te obuhvaća neparnu stranu Ilice od kbr. 99 do 115.

Sa istočne strane granica ide Primorskom ulicom koju uključuje, potom prelazi ulicu Prilaz Gjure Deželića u kojoj uključuje neparnu stranu od kbr. 67 do 83 i parnu stranu od kbr. 64 do 76 te Klaićevu ulicu u kojoj uključuje neparnu stranu od kbr. 15 do 35 i parnu stranu od kbr. 44 do 68/a, zatim ulicom Franje Hochmana koju uključuje do Jagićeve ulice.

Sa južne strane granica ide Jagićevom ulicom u kojoj uključuje neparnu stranu od kbr. 3 do 31A.

Sa zapadne strane granica ide istočno od ulice Republike Austrije, prelazi Klaićevu ulicu te nastavlja Krajiškom ulicom koju uključuje do Ilice.

II. kontakt rajon

Kontakt policajac: Mladen Vukmanović
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Ban Keglević", a omeđen je sa sjeverne strane  Ilicom,  sa zapadne strane Čanićevom, sa južne strane Fonovom i Hanuševom ulicom, te sa istočne strane ulicom Republike Austrije.

Sa sjeverne strane granica ide Ilicom od ulice Gjure Čanića do Republike Austrije te uključuje neparnu stranu Ilice od kbr. 125 do 131A.

Sa istočne strane granica ide ulicom Republike Austrije koju uključuje od Ilice do ulice Josipa Hanuša.

Sa južne strane granica ide ulicama Josipa Fona i Josipa Hanuša koje uključuje.

Sa zapadne strane granica ide Trgom Francuske Republike i ulicom Gjure Čanića koje uključuje.

III. kontakt rajon

 
kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnih odbora "Jelenovac" i "Šestinski dol - Vrhovec", a omeđen je na sjevernoj strani ulicom Franje Dursta i Vrtlarskom, sa zapadne strane ulicom Vrhovec i Mandaličinom, sa južne strane Ilicom, te sa istočne strane ulicom Nad Lipom, Podolje i Vinogradskom cestom.Sa sjeverne strane granica ide od križanja ulica Vrhovec-Zatišje-Vrtlarska  Vrtlarskom ulicom u kojoj isključuje parnu stranu od kbr. 2 do 12 i nepranu stranu od kbr. 39 do 47 te nastavlja ulicom Franje Dursta koju uključuje.

Sa istočne strane granica ide dijelom ulice Franje Dursta prema jugu do križanja s Vinogradskom cestom, nastavlja Vinogradskom cestom u kojoj uključuje parnu stranu od kbr. 26 do 30A te na nepranoj strani kbr. 29, potom ulicom Podolje i Nad Lipom koje uključuje do Ilice.

Sa južne strane granica ide Ilicom od ulice Nad Lipom do Mandaličine ulice uključujući parnu stranu Ilice od kbr. 198 do 214/1.

Sa zapadne strane granica ide Mandaličinom ulicom koju uključuje te nastavlja ulicom Vrhovec u kojoj uključuje neparnu stranu od kbr. 1 do 37 i parnu stranu od kbr. 2 do 34.

IV. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Bartol Kašić", a omeđen je na sjevernoj strani Ilicom, sa zapadne strane Selskom cestom, sa južne strane Gradiščanskom, te sa zapadne strane Vodovodnom ulicom.Sa sjeverne strane granica ide Ilicom u kojoj obuhvaća neparnu stranu od kbr. 165 do 205A.

Sa istočne strane granica ide Vodovodnom ulicom koju uključuje od Ilice do željezničke pruge.

Sa južne strane granica ide uz željezničku prugu koju isključuje te nastavlja Gardiščanskom ulicom koju uključuje do Selske ceste.

Sa zapadne strane granica ide Selskom cestom u kojoj uključuje neparnu stranu od kbr. 3 do 33A i parnu stranu od kbr. 2 do 20.

V. kontakt rajon

Kontakt policajacMilan Pleša
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnih odbora "Bartol Kašić" i "Sveti Duh", a omeđen je na sjevernoj strani ulicom Dunjevac, sa zapadne strane dijelom ulice Sveti Duh, Krčelićevom i ulicom Črnomerec, sa južne strane Ilicom od ulice Črnomerec do ulice Sveti Duh, te sa istočne strane ulicom Sveti Duh.Sa sjeverne strane granica ide ulicom Dunjevac koju uključuje.

Sa istočne strane granica ide ulicom Sveti Duh koju uključuje do raskrižja s ulicom Ilica.

Sa južne strane granica ide ulicom Ilica koju uključuje od raskrižja s ulicom Sveti Duh do raskrižja s ulicom Črnomerec.

Sa zapadne strane granica ide ulicom Črnomerec koju uključuje od kbr. 1 do 37, Krčelićevom ulicom koju uključuje, te dijelom ulice Sveti Duh koju uključuje do raskrižja s ulicom Dunjevac.

VI. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnih odbora "Bartol Kašić", "Kustošija - centar" i "Gornja Kustošija", a omeđen je sa sjeverne strane prostorom Stare ciglane,  tržnicom i okretištem tramvaja i autobusnim terminalom "ZET-a" te Ilicom do Cankareve ulice, sa zapadne strane Zagrebačkom ulicom, dijelom Ilice do tržnice "Kustošija", sa južne strane Prilazom baruna Filipovića od Zagrebačke do Cankareve ulice, te sa istočne strane Cankarevom ulicom.Sa sjeverne strane granica ide od Ciglanske ulice iznad prostora Stare Ciglane do Ilice kbr. 288.

Sa istočne strane granica ide Bračunovom ulicom koju uključuje do Ilice, zatim Ilicom do raskrižja s ulicom Ivana Cankara gdje uključuje neparnu stranu od kbr. 217A i parnu stranu od kbr. 256B, nastavlja ulicom Ivana Cankara koju uključuje do križanja s ulicom Prilaz baruna Filipovića.

Sa južne strane granica ide Prilazom baruna Filipovića gdje uključuje neparnu stranu od kbr. 25 i parnu od kbr. 24 do raskrižja s Zagrebačkom cestom.

Sa zapadne strane granica ide Zagrebačkom cestom gdje uključuje neparnu stranu od kbr. 1 do 3, te nastavlja Ilicom gdje uključuje parnu stranu do kbr. 300.

VII. kontakt rajon

Kontakt policajac: Anto Dujić
Telefon: 01/3775 924; 4570 544
 

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Kustošija - centar", a omeđen sa sjeverne strane Ilicom od Zagrebačke ceste do Sokolske ulice, sa zapadne strane Sokolskom ulicom, sa južne strane ulicom Slavka Ježića, te sa istočne strane Zagrebačkom cestom.Sa sjeverne strane granica ide Ilicom od Zagrebačke ceste do Sokolske ulice gdje obuhvaća neparnu stranu Ilice od kbr. 265 do 311.

Sa istočne strane granica ide Zagrebačkom cestom od raskrižja s ulicom Ilica do željezničke pruge te uključuje parnu stranu Zagrebačke ceste od kbr. 2 do 62.

Sa južne strane granica ide željezničkom prugom koju uključuje od Zagrebačke ceste do Sokolske ulice.

Sa zapadne strane granica ide Sokolskom ulicom koju uključuje od željezničke pruge do Ilice, te obuhvaća neparnu stranu ulice od kbr. 1 do 43 i parnu stranu od 2 do 24.

VIII. kontakt rajon

Kontakt policajac:  Vladimir Ječić
Telefon: 01/3775 924; 4570 544
 

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Vrapče - centar", a omeđen sa sjeverne strane Bolničkom cestom od tržnice Vrapče do Vrapčanske aleje, sa zapadne strane Vrapčanskom alejom do Ilice, sa južne strane Ilicom od Vrapčanske aleje do Vrapčanske ulice, te sa istočne strane Vrapčanskom ulicom do Žagarove.Sa sjeverne strane granica ide Bolničkom cestom od raskrižja s ulicom Vrapčanska aleja gdje obuhvaća neparnu stranu Bolničke ceste do kbr. 49 i parnu stranu do kbr. 32, te nastavlja Žagarovom ulicom koju uključuje do Vrapčanske ulice.

 Sa istočne strane granica ide Vrapčanskom ulicom od Žagarove ulice do Ilice, te obuhvaća nepranu stranu od kbr. 1 do 11 i parnu stranu od kbr. 2 do 4.

Sa južne strane granica ide ulicom Ilica od raskrižja s Vrapčanskom cestom do Vrapčanske aleje, gdje obuhvaća nepranu stranu ulice Ilica od kbr. 421 do 443 i parnu stranu od kbr. 496 do 530.

Sa zapadne strane granica ide ulicom Vrapčanska aleja koju uključuje od Ilice do Bolničke ceste.

IX. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnih odbora "Stenjevec - sjever" i "Perjavica - Borčec", a omeđen sa sjeverne strane Gospodskom ulicom od ulice Dragutina Krapeca, ulicama Stjepana Ladiše i Perjavica te ulicom Gornje padine do ulice Padine, sa zapadne strane OŠ "Stenjevec", Bolničkom i Gospodskom ulicom do ulice Side Košutić, sa južne strane ulicom Side Košutić, dok je sa istočne strane omeđen ulicama Side Košutić, Bolničkom i ulicom Padine do ulice Gornje Padine.Sa sjeverne strane granica ide Gospodskom ulicom koju uključuje od ulice Dragutina Krapeca, nastavlja ulicom Stjepana Ladiše koju uključuje, ulicom Perjavica koju uključuje s neparne strane do kbr. 23 i parne strane do kbr. 58, te ulicom Gornje Padine koju uključuje s neparne strane od kbr. 5 do 7 i parne strane od kbr. 30 do 60.

Sa istočne strane granica ide ulicom Padine koju uključuje s neparne strane od kbr. 1 do 35 i parne strane od kbr. 2 do 28, zatim Bolničkom cestom koju uključuje s neparne strane od kbr. 87 i parne strane od kbr. 60, te ulicom Side Košutić koju uključuje.

Sa južne strane granica ide ulicom Side Košutić koju uključuje.

Sa zapadne strane granica ide Gospodskom ulicom koju uključuje od  raskrižja s ulicom Side Košutić do Bolničke ceste te nastavlja Bolničkom cestom koju uključuje s neparne strane do kbr. 121 i s parne strane do kbr. 92.

X. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora"Gajnice", a omeđen je sa sjeverne strane ulicom Karažnik, sa zapadne strane ulicom Gajnice, sa južne strane Alejom grada Bolonje, te sa istočne strane Ulicom Mahatme Gadhija i Peruanskom. Sa sjeverne strane granica ide ulicom Karažnik od raskrižja s ulicom Gajnice do raskrižja s Peruanskom ulicom gdje obuhvaća neparnu stranu ulice Karažnik od kbr. 1 do 1/1.

Sa istočne strane granica ide Peruanskom ulicom i ulicom Mahatme Gandhija koje uključuje, te dijelom ulice Sigetje i Medpotoki bez kbr. do Aleje grada Bolonje.

Sa južne strane granica ide ulicom Aleja grada Bolonje koju uključuje od raskrižja s ulicom Medpotoki do visine ulice Gajnice.

XI. kontakt rajon

Kontakt policajacŽeljko Peršin
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora , "Podsused", a omeđen sa omeđen je sa sjeverne strane ulicom Dvoriček do Aleje seljačke bune, sa zapadne strane Alejom seljačke bune do Podsusedskog trga, sa južne strane Podsusedskim trgom do ulice Susedgradski vidikovac, te sa istočne strane ulicom Susedgradski vidikovac.Sa sjeverne strane granica ide ulicom Dvoriček koju uključuje te nastavlja prema ulici Susedgradski vidikovec kbr. 5.

Sa istočne strane granica ide dijelom ulice Susedgradski vidikovac bez kućnih brojeva, nastavlja ulicom Blanje u kojoj uključuje neparnu stranu od kbr. 1 do 21 i  parnu stranu od kbr. 2 do 34, potom nastavlja prema jugu i završava na ulici Podsusedska aleja kod kbr. 41.

Sa južne strane granica ide Podsusedskim trgom koji uključuje, te ulicom Podsusedska aleja gdje uključuje neparnu stranu od kbr. 1 do 41 i parnu stranu od kbr. 2 do 38.

Sa zapadne strane granica ide dijelom ulice Podsusedski trg bez kućnih brojeva.

XII. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Stenjevec - jug", a omeđen je sa sjeverne strane Samoborskom cestom, sa istočne strane ulicom Marina Tartaglie, sa južne strane ulicom Ivane Brlić Mažuranić, te sa zapadne strane Stenjevečkom ulicom.Sa sjeverne strane granica ide Samoborskom cestom koju uključuje s neparne strane od kbr. 63 do 85 i s parne strane od kbr. 36 do 102.

Sa istočne strane granica ide ulicom Marina Tartaglie gdje uključuje parnu stranu od kbr. 2 do 20.

Sa južne strane granica ide ulicom Ivane Brlić Mažuranić gdje uključuje parnu stranu od kbr. 60 do 82A.

Sa zapadne strane granica ide Stenjevečkom ulicom gdje uključuje neparnu stranu od kbr. 1 do 5 i parnu stranu od kbr. 8A do 44.

XIII. kontakt rajon

kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Malešnica", a omeđen je sa zapadne strane ulicom Malešnica, sa južne strane ulicom Ivane Brlić Mažuranić, sa istočne strane ulicom Donje Vrapče , te sa sjeverne strane ulicom Vrapčanska putina.Sa sjeverne strane granica ide ulicom Vrapčanska putina koju uključuje od raskrižja s ulicom Malešnica do raskrižja s ulicom Vrapče donje.

Sa istočne strane granica ide ulicom Vrapče donje gdje uključuje neparnu stranu od kbr. 1 do 55 i parnu stranu od kbr. 2 do 62.

Sa južne strane granica ide ulicom Ivane Brlić-Mažuranić gdje uključuje parnu stranu od kbr. 20 do 46.

Sa zapadne strane granica ide ulicom Malešnica gdje uključuje neparnu stranu od kbr. 1 do 37 i parnu stranu od kbr. 2 do 60.

XIV. kontakt rajon

Kontakt policajac: Josip Tretinjak
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

 

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora  "Špansko - sjever", a omeđen je sa sjeverne strane Trgom Ivana Kukuljevića i Hrnetičkom ulicom, sa zapadne strane ulicom Vilima Korjaca, sa južne strane ulicom Antona Šoljana, te sa istočne strane ulicom Nikole Vite Gučetića.

Sa sjeverne strane granica ide ulicom Ivana Pergošića, II. Hrnetičkom ulicom i Trgom Ivana Kukuljevića koje uključuje.

Sa istočne strane granica ide ulicom Nikole Vite Gučetića koju uključuje.

Sa južne strane granica ide ulicom Antuna Šoljana koju uključuje od raskrižja s ulicom  Nikole Vite Gučetića do raskrižja s ulicom Vilima Korajca.

Sa zapadne strane granica ide ulicom Vilima Korajca koju uključuje te Stenjevečkom ulicom do ulice Ivana Pergošića.

XV. kontakt rajon

Kontakt policajac nije ustrojen
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnih odbora "Špansko - sjever" i "Špansko - jug", a omeđen je sa sjeverne strane ulicom Dobriše Cesarića, sa zapadne strane dijelom ulice Nikole Vite Gučetića i dijelom ulice Špansko, sa južne strane ulicom Slavka Batušića, te sa istočne strane dijelom ulice Jurja Šižgorića i dijelom ulice Gustava Krkleca.

Sa sjeverne strane granica ide ulicom Dobriše Cesarića gdje uključuje parnu stranu od kbr. 6 do 14, i neparnu stranu od kbr. 43 do 71.

Sa istočne strane granica ide ulicom Jurja Šižgorića koju uključuje od raskrižja s ulicom Dobriše Cesarića, te nastavlja dijelom ulice Gustava Krkleca koju uključuje do raskrižja s ulicom Slavka Batušića.

Sa južne strane granica ide ulicom Slavka Batušića gdje obuhvaća parnu stranu od kbr. 1 do 15.

Sa zapadne strane granica ide dijelom ulice Špansko gdje obuhvaća neparnu stranu od kbr. 3 do 7 i parnu stranu od kbr. 2 do 4, te dijelom ulice Nikole Vite Gučetića do raskrižja s ulicom Dobriše Cesarića.

XVI. kontakt rajonKontakt policajac:Goran Burić
Telefon: 01/3775 924; 4570 544

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Špansko - jug", a omeđen je sa sjeverne strane ulicom Slavka Batušića i Drage Gervaisa, sa zapadne strane ulicom Milana Rešetara, sa južne strane Zagrebačkom avenijom od ulice Milana Rešetara do benzinske pumpe "INA ŠPANSKO", te sa istočne strane ulicom Špansko. Sa sjeverne strane granica ide ulicom Drage Gervaisa koju uključuje, te ulicom Slavka Batušića gdje uključuje parnu stranu od kbr. 2.

Sa istočne strane granica ide ulicom Špansko gdje uključuje neparnu stranu od kbr. 9 i parnu stranu od kbr. 6/1, potom prelazi ulicu Gustava Krkleca do Zagrebačke avenije.

Sa južne strane granica ide Zagrebačkom avenijom te obuhvaća parnu stranu od kbr. 102 do 108.

Sa zapadne strane granica ide ulicom Milana Rešetara koju uključuje.

XVII kontakt rajon

Kontakt policajac: Ivica Mandić 
Telefon: 01/3775 924; 4570 544 
 

obuhvaća područje unutar mjesnog odbora "Špansko - jug", a omeđen je sa sjeverne strane Vukmaničkom ulicom i potokom Vrapčak, sa istočne strane Zagrebačkom cestom, sa južne strane Zagrebačkom avenijom, te sa zapadne strane ulicom Gustava Krkleca.Sa sjeverne strane granica ide iznad ulice Franscesca Tenchinija od ulice Gustava Krkleca do Vukmaničke ulice koju isključuje, te nastavlja potokom Vrapčak do Zagrebačke ceste.

Sa istočne strane granica ide Zagrebačkom cestom od potoka Vrapčak do križanja s Zagrebačkom avenijom gdje uključuje neparnu stranu Zagrebačke ceste od kbr. 220 do 226.

Sa južne strane granica ide Zagrebačkom avenijom od raskrižja s Zagrebačkom cestom do raskrižja s ulicom Špansko gdje uključuje parnu stranu Zagrebačke avenije od kbr. 96 do 100.

Sa zapadne strane granica ide dijelom ulice Špansko bez kućnog broja, te ulicom Gustava Krkleca koju uključuje od raskrižja s ulicom Špansko do visine Vukmaničke ulice.

Dokumenti i linkovi